Дневен ред на заседание на ОбС на 30.10.2014 г.

ДО

г-н/жа/ …………………………………………
гр./с./………………………………………………

 П О К А Н А

На основание чл. 23, ал. 4 от ЗМСМА свиквам Общински съвет - град Мадан на заседание на 30.10.2014 г. (сряда) от 17:30 часа.

Заседанието ще се проведе в заседателната зала № 401 на ОбС-Мадан при следния

  1. Докладна записка относно одобряване на план-схеми за обект „Проектиране и изграждане на оптични кабелни трасета с цел развитие на високоскоростен широколентов достъп в България посредством изграждането на критична, защитена, сигурна и надеждна обществена ИКТ инфраструктура", Обособена позиция №2 „Проектиране и изграждане на оптични кабелни трасета в регион Южна България", трасе 3.10 – гр.Смолян – гр.Златоград (в границите на урбанизараните територии на с.Средногорци, с.Ловци и гр.Мадан) с възложител: Изпълнителна агенция „Електронни съобщителни мрежи и информационни системи";
  2. Докладна записка относно одобряване на задание за проектиране и допускане изработването на Подробен устройствен план /ПУП/ – парцеларен план за елементите на техническата инфраструктура за обект „Проектиране и изграждане на оптични кабелни трасета с цел развитие на високоскоростен широколентов достъп в България посредством изграждането на критична, защитена, сигурна и надеждна обществена ИКТ инфраструктура", Обособена позиция №2 „Проектиране и изграждане на оптични кабелни трасета в регион Южна България", трасе 3.10 – гр.Смолян – гр.Златоград (в границите на с.Равнища) с възложител: Изпълнителна агенция „Електронни съобщителни мрежи и информационни системи";
  3. Докладна записка относно одобряване на план-схема за обект „Външно ел.захранване кабел НН, Халимински" през имот с идентификатор 46045.501.904 в гр. Мадан, кв.108 с възложител „ЕВН България Електроразпределение" ЕАД гр. Пловдив;
  4. РАЗНИ


ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС-МАДАН:…………………….
/Б. Сираков/