Дневен ред на заседание на ОбС на 17.09.2014 г.

ДО

г-н/жа/ …………………………………………
гр./с./………………………………………………

 П О К А Н А

На основание чл. 23, ал. 4 от ЗМСМА свиквам Общински съвет - град Мадан на заседание на 17.09.2014 г. (сряда) от 14:00 часа.

Заседанието ще се проведе в заседателната зала на ОбС (ет.ІV) при следния

Д Н Е В Е Н Р Е Д

  1. Докладна записка относно информация за готовността на учебните и детски заведения за 2014-2015 година и утвърждаване на училищна мрежа;
  2. Докладна записка относно отчет за дейността на МБАЛ „Проф. д-р К. Чилов" ЕООД за първото полугодие на 2014г.
  3. Докладна записка относно приемане на отчет за дейността на Общински съвет – Мадан и неговите комисии за периода м. април 2014 до м. август 2014 г. включително;
  4. Докладна записка относно актуализация на плана за защита при бедствия на община Мадан, област Смолян;
  5. Докладна записка относно отстраняване допусната очевидна фактическа грешка в Решение №533/20.08.2014 г., Протокол №53;
  6. Докладни записки относно социално подпомагане на граждани.
  7. РАЗНИ

  

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС-МАДАН:…………………….
/Б. Сираков/