Дневен ред на заседание на ОбС на 26.11.2014 г.

ДО

г-н/жа/ …………………………………………
гр./с./………………………………………………

П О К А Н А

На основание чл. 23, ал. 4 от ЗМСМА свиквам Общински съвет - град Мадан на заседание на 26.11.2014 г. (сряда) от 14:00 часа.

Заседанието ще се проведе в заседателната зала на ОбС (ет.ІV) при следния

Д Н Е В Е Н   Р Е Д

 1. Докладна записка относно актуализация на бюджета на община Мадан към 31.10.2014 г.;
 2. Информация относно готовността на община Мадан да работи при зимни условия и поддържане на пътната и улична мрежа през зимния сезон 2014/2015 г.;
 3. Докладна записка относно Приемане на решение за изработване на проект за Общ устройствен план /ОУП/ на община Мадан, съгласно чл.124, ал.1 и във връзка с чл.125, ал.1 от ЗУТ .
 4. Докладна записка относно приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба №9 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Мадан и определяне на минимални и максимални цени за таксиметров превоз на пътници за един километър пробег по съответната тарифа;
 5. Докладна записка относно одобряване на Подробен устройствен план /ПУП/ – парцеларен план за елементите на техническата инфраструктура за  обект „Проектиране и изграждане на оптични кабелни трасета с цел развитие на високоскоростен широколентов достъп в България посредством изграждането на критична, защитена, сигурна и надеждна обществена ИКТ инфраструктура”, Обособена позиция №2 „Проектиране и изграждане на оптични кабелни трасета в регион Южна България”, трасе 3.10 – гр.Смолян – гр.Златоград (в границите на с.Равнища) с възложител: Изпълнителна агенция „Електронни съобщителни мрежи и информационни системи”;
 6. Докладна записка относно одобряване на план-схема за обект „Външно електрозахранване на жилищна сграда, магазин, кафе и автоуслуги в град Мадан,  УПИ VІІІ, кв.29” с възложител „ЕВН България Електроразпределение” ЕАД град Пловдив;
 7. Докладна записка относно одобряване на оценка за определяне стойността на правото на прокарване/преминаване, през общински имоти-частна общинска собственост и  за изграждане на обект „Изграждане на оптични кабелни трасета с цел развитие на високоскоростен широколентов достъп в България посредством изграждането на критична, защитена, сигурна и надеждна обществена ИКТ инфраструктура”, Обособен позиция №2 „Проектиране и изграждане на оптични кабелни трасета в регион Южна България”, трасе 3.10 – гр.Смолян – гр.Златоград (в границите на урбанизараните територии на  с.Средногорци, с.Ловци и гр.Мадан) с възложител: Изпълнителна агенция „Електронни съобщителни мрежи и информационни системи”;
 8. Докладна записка относно кандидатстване на община Мадан по ФИНАНСОВ МЕХАНИЗЪМ НА ЕВРОПЕЙСКОТО ИКОНОМИЧЕСКО ПРОСТРАНСТВО 2009-2014, ПРОГРАМА BG04 „ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ И ВЪЗОБНОВЯЕМА ЕНЕРГИЯ“ , BG04-02-03, по Мярка 1: „Мерки за енергийна ефективност“ за общински обекти: 1) МБАЛ „Проф.Д-р К.Чилов” - град Мадан, 2) ОДЗ „Елица” – гр. Мадан, 3) ЦДГ „Веселина” – кв. Батанци и 4) СОУ „Св. Св. Кирил и Методий” – село Върбина;
 9. Докладна записка относно Кандидатстване на община Мадан по ФИНАНСОВ МЕХАНИЗЪМ НА ЕВРОПЕЙСКОТО ИКОНОМИЧЕСКО ПРОСТРАНСТВО 2009-2014, ПРОГРАМА BG04 „ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ И ВЪЗОБНОВЯЕМА ЕНЕРГИЯ“, BG04-02-03, по Мярка 2: „Мерки за използване на възобновяеми източници“ за общински обект МБАЛ „Проф. Д-р К.Чилов” - град Мадан; - вносител Ф. Молайсенов, докладва Т. Димитрова.
 10. Докладна записка относно допълване на Годишната  програма  за управление и  разпореждане с  имоти- общинска собственост за 2014 г.  в раздел № І. – Продажба на общински имоти, т. 1 –Продажба по чл. 35, ал.1 /търг или конкурс/, позиция 16;
 11. Докладна записка относно продажба и приемане на оценка  на имот   – частна общинска  собственост,    находящ се  в кв. 26 по ЗРП на с. Средногорци, общ. Мадан;
 12. Докладна записка относно продажба и приемане на оценка  на имот   – частна общинска  собственост,    находящ се  на ул. „Родопи”- №28, гр. Мадан;
 13. Докладна записка относно Бракуване на лек автомобил „АУДИ 80” с рег. № СМ 28 10 АС
 14. Докладна записка относно отдаване под наем на част от имот – частна общинска собственост, находящ се в град Мадан, ул. „Перелик”№9 за здравни нужди;
 15. Докладна записка относно отдаване под наем на част от имот – частна общинска собственост, находящ се в град Мадан, ул. „Перелик”№1 – І-ва зона по плана на град Мадан;
 16. Докладна записка относно предложение за преместване на експозиция по „Минно дело”;
 17. Докладна записка относно поправка на допусната техническа грешка в Протокол №56 от заседание на Общински съвет, проведено на 22.10.2014 г., касаеща текста на Решение №555 в частта на т.І, т.4
 18. Докладна записка относно утвърждаване на командировъчните пари на Кмета на община Мадан за месец юли, месец август и месец септември 2014 г.
 19. Докладна записка относно социално подпомагане на граждани;
 20. Разни


ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС-МАДАН:…………………….
/Б. Сираков/