Дневен ред на заседание на ОбС на 13.12.2014 г.

ДО

г-н/жа/ …………………………………………
гр./с./………………………………………………

П О К А Н А

На основание чл.23, ал.4, от ЗМСМА свиквам Общински съвет-Мадан на извънредно заседание на 13.12.2014 г. (вторник) от 13:00 часа.

Заседанието ще се проведе в заседателната зала на ОбС (ет.ІV) при следния

 

Д Н Е В Е Н   Р Е Д

  1. Докладна записка относно актуализация на капиталовите разходи със собствени средства за 2014 г.
  2. РАЗНИ


ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС-МАДАН:…………………….
/Б. Сираков/