Дневен ред на заседание на ОбС на 17.12.2014 г.

ДО

г-н/жа/ …………………………………………
гр./с./………………………………………………

П О К А Н А

На основание чл. 23, ал. 4 от ЗМСМА свиквам Общински съвет - град Мадан на заседание на 17.12.2014 г. (сряда) от 14:00 часа.

Заседанието ще се проведе в заседателната зала на ОбС (ет.ІV) при следния

 

Д Н Е В Е Н   Р Е Д

  1. Докладна записка относно Одобряване на план-схема за обект „Мрежа за предаване на интегрирани данни от границата с община Рудозем до село Средногорци в община Мадан" в участък от урбанизираната територия на с.Средногорци; с възложител: „ГЛОБАЛ ТРЪСТ"ООД гр. Рудозем;

  2. Докладна записка относно осигуряване на средства за закупуване на компютърни конфигурации на нуждите на функция „Образование";

  3. Докладна записка относно Отдаване под наем на част от терен - публична общинска собственост, находящ се в гр.Мадан, ул."Обединение"№7 – І-ва зона по плана на гр.Мадан;

  4. Докладна записка относно приемане на план за работа на Общински съвет – град Мадан за 2015 година;

  5. Докладни записки относно социално подпомагане на граждани;

  6. Разни.


ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС-МАДАН:…………………….
/Б. Сираков/