Дневен ред на заседание на ОбС на 23.01.2015 г.

ДО

г-н/жа/ …………………………………………
гр./с./………………………………………………

П О К А Н А

На основание чл.23, ал.4, от ЗМСМА свиквам Общински съвет-Мадан на извънредно заседание на 23.01.2015 г. (петък) от 14:00 часа.

Заседанието ще се проведе в залата №401 на ОбС-Мадан при следния

Д Н Е В Е Н   Р Е Д

  1. Докладна записка относно предложение за кандидатите за съдебни заседатели в Окръжен съд – гр. Смолян и в Районен съд – Мадан за мандат 2015-2020 г.
  2. Подписване на Договор за побратимяване и сътрудничество между Община Мадан, област Смолян – Република България и Община Ихсание, област Афионкарахисар - Република Турция.


ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС-МАДАН:…………………….
/Б. Сираков/