Дневен ред на заседание на ОбС на 28.01.2015 г

ДО

г-н/жа/ …………………………………………
гр./с./………………………………………………

П О К А Н А

На основание чл.23, ал.4, от ЗМСМА свиквам Общински съвет-Мадан на извънредно заседание на 28.01.2015 г. (петък) от 14:00 часа.

Заседанието ще се проведе в заседателната зала на ОбС (ет.ІV) при следния

Д Н Е В Е Н   Р Е Д

  1. Докладна записка относно приемане на отчет за състоянието на общинската собственост от 01.01.2014 г. до 31.12.2014 г. по чл.66 а от ЗОС;
  2. Докладна записка относно отчет за изпълнение на решенията, приети от Общински съвет – град Мадан за периода м. април 2014 г. – м. декември 2014 г.;
  3. Докладна записка относно приемане на Годишна програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост за 2015 г.;
  4. Докладна записка относно приемане на решение за изработване на проект за ПУП-план за регулация и застрояване на част от имот №001016, местност „Чуката", землище с.Буково, община Мадан, съгласно чл.124а, ал.1 от ЗУТ;
  5. Докладна записка относно определяне местонахождението на стоянки за таксиметров превоз на територията на община Мадан;
  6. Докладна записка относно постъпило предложение с вх. №53-00-573 от „Булекопак" АД (Организация по оползотворяване на отпадъци и опаковки) за изграждане на система за разделно събиране на отпадъци от опаковки на територията на община Мадан;
  7. Докладна записка относно предоставяне на земя от общинския поземлен фонд на Общинска служба по земеделие гр. Мадан, за постановяване на решение за възстановяване правото на собственост в съществуващи или възстановими стари реални граници по искане на Началника на ОСЗ гр. Мадан;
  8. Докладна записка относно предоставяне на земя от общинския поземлен фонд на Общинска служба по земеделие гр. Мадан, за постановяване на решение за възстановяване правото на собственост в съществуващи или възстановими стари реални граници по искане на Началника на ОСЗ гр.Мадан
  9. Докладна записка относно утвърждаване размера на командировъчните пари на Кмета на община Мадан за месец октомври, месец ноември и месец декември 2014 г.;
  10. РАЗНИ.


ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС-МАДАН:…………………….
/Б. Сираков/