Дневен ред на заседание на ОбС на 06.02.2015 г

ДО

г-н/жа/ …………………………………………
гр./с./………………………………………………

П О К А Н А

На основание чл.23, ал.4, от ЗМСМА свиквам Общински съвет-Мадан на извънредно заседание на 06.02.2015 г. (петък) от 14:00 часа.

Заседанието ще се проведе в залата №401 на ОбС-Мадан при следния

Д Н Е В Е Н   Р Е Д

  1. Докладна записка относно кандидатстване на община Мадан с проектно предложение за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по финансов механизъм на Европейското икономическо простнарство 2009-2014, Програма BG04 „Енергийна ефективност и възобновяема енергия” BG04-02-03, Мярка 1: „Мерки за енергийна ефективност”;

  2. Докладна записка относно предоставяне под наем помещение за административните нужди на ПП „ГЕРБ”.


ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС-МАДАН:…………………….
/Б. Сираков/