Дневен ред на заседание на ОбС на 23.02.2015 г

ДО

г-н/жа/ …………………………………………
гр./с./………………………………………………

П О К А Н А

На основание чл.23, ал.4, от ЗМСМА свиквам Общински съвет-Мадан на извънредно заседание на 23.02.2015 г. (понеделник) от 17:00 часа.

Заседанието ще се проведе в залата №401 на ОбС-Мадан при следния

 

 

Д Н Е В Е Н   Р Е Д

  1. Докладна записка относно кандидатстване на Община Мадан за финансиране пред Министерството на младежта и спорта, съгласно изискванията на Наредба №2 от 08.05.2014г за финансово подпомагане на строителството и ремонта на спортни обекти и съоръжения, за обект : „Ремонт, реконструкция и модернизация на спортно-материалната база на спортен салон към СОУ „Отец Паисий” – гр.Мадан”;

  2. РАЗНИ.


ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС-МАДАН:..........................
/Р. Шемширов/