Дневен ред на заседание на ОбС на 25.03.2015 г

ДО

г-н/жа/ …………………………………………
гр./с./………………………………………………

П О К А Н А

На основание чл.23, ал.4, от ЗМСМА свиквам Общински съвет-Мадан на заседание на 25.03.2015 г. (сряда) от 14:00 часа.

Заседанието ще се проведе в заседателната зала на ОбС (ет.ІV) при следния

Д Н Е В Е Н   Р Е Д

 1. Докладна записка относно приемане на Доклад за 2014 година за изпълнение на Общинския план за развитие на община Мадан за периода 2014 – 2020 г. и Индикативна годишна програма за 2015 г. относно реализация на Общински план за развитие на община Мадан за периода 2014-2020 г. /приет с Решение № 522 от 25.06.2014 г. на Общински съвет – град Мадан/;
 2. Докладна записка относно приемане на общинска програма за закрила на детето – 2015 година;
 3. Докладна записка относно приемане на отчет за изпълнение на „Програма за управление на дейностите по отпадъците на Община Мадан 2010 – 2015 г." за 2014 година. ;
 4. Докладна записка относно Отчет за дейността на Общински съвет –Мадан и неговите комисии за периода от м.09.2014 г. – м.02.2015 г.;
 5. Докладна записка относно допълване на Годишната програма за управление и разпореждане с имоти - общинска собственост за 2015 г. в раздел № І. – ПРОДАЖБИ НА ОБЩИНСКИ ИМОТИ т.1. По чл. 35, ал. 1 /публични търгове и конкурси/ от ЗОС, позиция 13;
 6. Докладна записка относно продажба и приемане на оценка на имот – частна общинска собственост, находящ се в гр. Мадан, ул. „Република";
 7. Докладна записка относно продажба и приемане на оценка на терен – частна общинска собственост, находящ се в гр. Мадан, ул. „Родопи" - №28, ведно с построената в него бракувана сграда, във вид на строителни материали;
 8. Докладна записка относно продажба и приемане на оценка на терен – частна общинска собственост, находящ се в гр. Мадан, ул. „Батанска", ВЕДНО с построените в него сгради;
 9. Докладна записка относно промяна на предназначението на ап. 6, находящ се в жилищен блок, с адрес: ул. „Акация", с. Върбина, община Мадан, попадащ в УПИ VІІ, кв. 25 по плана на селото – частна общинска собственост, описан в АЧОС №25/07.12.1998 г., вписан в Службата по вписванията н вх. Рег. №32/15.01.2009 г., партида 290,291, вписване №20, том І;
 10. Докладна записка относно отдаване под наем на имот – частна общинска собственост, находящ се в с. Буково, общ. Мадан, УПИ І по плана на с. Буково;
 11. Докладна записка относно прехвърляне на кухненска посуда от Кметство с. Буково на „Мюсюлманско изповедание" гр. София чрез дарение;
 12. Докладна записка относно дарение на вещи (керемиди втора употреба) – частна общинска собственост на „Мюсюлманско изповедание" гр. София;
 13. Докладни записки относно социално подпомагане на граждани;
 14. Разни.


ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС-МАДАН: ........./п/............
/Б. Сираков/