Дневен ред на заседание на ОбС на 20.05.2015 г.

ДО

г-н/жа/ …………………………………………
гр./с./………………………………………………

П О К А Н А

На основание чл.23, ал.4, от ЗМСМА свиквам Общински съвет-Мадан на заседание на 20.05.2015 г. (сряда) от 14:00 часа.

Заседанието ще се проведе в заседателната зала на ОбС (ет.ІV) при следния

Д Н Е В Е Н   Р Е Д

 1. Докладна записка относно отчет за изпълнение на бюджета на Община Мадан към 31.12.2014 година.;

 2. Докладна записка относно увеличаване на средствата в капиталовия списък;

 3. Докладна записка относно отчет за дейността на МБАЛ "Проф.д-р Константин Чилов" ЕООД град МАДАН за 2014г.;

 4. Докладна записка относно отчет за дейността на „Хоспис-Мадан" ЕООД град Мадан за 2014 г.;

 5. Докладна записка относно отчет за дейността на ДЗСР „Мадан" ООД за 2014 г.;

 6. Докладна записка относно изменение и допълнение на Годишната програма за управление и разпореждане с имоти - общинска собственост за 2015 г., приета с Решение № 598/ 28.01.2015 г., допълнена с Решение № 621/ 25.03.2015 г. на ОбС – гр. Мадан;

 7. Докладна записка относно приемане решение за продажба и цена на терен – частна общинска собственост, находяща се в гр.Мадан, ул. „Миньор" №1, чрез прекратяване на съсобственост - продажба на частта на общината на Веско Бойков;

 8. Докладна записка относно определяне размера на обезщетение по чл.97 ЗС, продажба и приемане на оценка на терен – частна общинска собственост, върху който е реализирано отстъпено право на строеж в гр.Мадан, ул. „Република" №18;

 9. Докладна записка относно одобряване на план-схема за обект „Мрежа за предаване на данни в община Мадан" в участък от урбанизираната територия на гр.Мадан, община Маданс възложител: ЕТ„Сателит-ТМ-Антон Симеонов " гр.Златоград;

 10. Докладна записка относно предоставяне на земя от общинския поземлен фонд на Общинска служба по земеделие гр.Мадан, за постановяване на решение за възстановяване правото на собственост в съществуващи или възстановими стари реални граници по искане на Началника на ОСЗ гр.Мадан;

 11. Докладна записка относно утвърждаване на командировъчните пари на Кмета на общината за месец януари, месец февруари и месец март 2015 г.

 12. РАЗНИ


ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС-МАДАН: ........./п/............
/Б. Сираков/