Дневен ред на заседание на ОбС на 26.08.2015 г.

ДО

г-н/жа/ …………………………………………
гр./с./………………………………………………

П О К А Н А

На основание чл. 23, ал. 4 от ЗМСМА свиквам Общински съвет - град Мадан на заседание на 26.08.2015 г. (сряда) от 14:00 часа.

Заседанието ще се проведе в заседателната зала на ОбС (ет.ІV) при следния

 

Д Н Е В Е Н   Р Е Д

 1. Докладна записка относно актуализация на бюджета на Община Мадан към 30.06.2015 г.;
 2. Докладна записка относно отчет на бюджета на Община Мадан към 30.06. 2015 година;
 3. Докладна записка относно приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба №1 за осигуряване на обществения ред и безопасността на движение, поддържане на чистотата и защита на имуществото на територията на община Мадан;
 4. Докладна записка относно приемане на нова Наредба №11 за управление на отпадъците на територията на Община Мадан;
 5. Докладна записка относно допълване на списъка на имотите публична общинска собственост;
 6. Докладна записка относно Допълнение на Годишната програма за управление и разпореждане с имоти - общинска собственост за 2015 г., приета с Решение № 598/28.01.2015 г., допълнена с Решение № 621/25.03.2015 г., Решение № 651/20.05.2015 г. и Решение № 659/20.06.2015 г. на ОбС – гр. Мадан;
 7. Докладна записка относно продажба и приемане на оценка на неурегулиран имот № 633 – частна общинска собственост, находящ се в с. Средногорци, общ. Мадан;
 8. Докладна записка относно прехвърляне на енергийни обекти по смисъла на параграф 1, т.23 от ДР на Закона за енергетиката – изградени от Община Мадан, на „ЕВН България Електроразпределение" ЕАД;
 9. Докладна записка относно упълномощаване и съгласуване на позицията и мандатът на Кмета на община Мадан, като представител по закон на извънредно заседание на Общото събрание на Асоциацията по Водоснабдяване и канализация – Смолян, което ще се проведе на 10.09.2015 г. от 13 ч. в зала 201 в сградата на Областна администрация гр. Смолян;
 10. Докладна записка относно утвърждаване на командировъчните пари на Кмета на община Мадан за месец април, месец май и месец юли 2015 г.;
 11. Разни.

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС-МАДАН:.........................
/Р. Чилингиров/