Дневен ред на заседание на ОбС на 16.09.2015 г.

ДО

г-н/жа/ …………………………………………
гр./с./………………………………………………

П О К А Н А

На основание чл. 23, ал. 4 от ЗМСМА свиквам Общински съвет - град Мадан на заседание на 16.09.2015 г. (сряда) от 14:00 часа.

Заседанието ще се проведе в заседателната зала на ОбС (ет.ІV) при следния

 

Д Н Е В Е Н   Р Е Д

  1. Докладна записка относно информация за готовността на учебните и детските заведения за 2015/2016 г. и утвърждаване на училищна мрежа;
  2. Докладна записка относно издаване на запис на заповед, обезпечаваща авансово плащане по Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ с Рег. № BG04-02-03-034-016 от 18.08.2015 г., в полза на Министерство на енергетиката – Програмен оператор по Програма BG04 „Енергийна ефективност и възобновяема енергия" (Програма BG04), Грантова схема BG04-02-03 „Мерки за повишаване на енергийната ефективност и използване на възобновяема енергия в общински и държавни сгради и локални отоплителни системи", Мярка 1: „Мерки за енергийна ефективност", финансирана от Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2009 – 2014 (ФМ на ЕИП);
  3. Докладна записка относно издаване на запис на заповед, обезпечаваща авансово плащане по Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ с Рег. № BG04-02-03-035-015 от 18.08.2015 г., в полза на Министерство на енергетиката – Програмен оператор по Програма BG04 „Енергийна ефективност и възобновяема енергия" (Програма BG04), Грантова схема BG04-02-03 „Мерки за повишаване на енергийната ефективност и използване на възобновяема енергия в общински и държавни сгради и локални отоплителни системи", Мярка 2: „Мерки за използване на енергия от възобновяеми източници", финансирана от Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2009 – 2014 (ФМ на ЕИП);
  4. Докладна записка относно одобряване на план-схема за външно електрозахранване на обект: „Надстрояване на гараж" в ПИ 46045.501.75.9, УПИ ХІ-гаражи, кв.8 в гр. Мадан, ул. „Здравец" с възложител „ЕВН България Електроразпределение" ЕАД гр. Пловдив, и във връзка с чл.193, ал.6 от ЗУТ;
  5. Докладна записка относно отпускане на финансови средства за закупуване на ученически маси за учениците от първи клас в ОУ „П. Р. Славейков" – с. Средногорци;
  6. Докладна записка относно избиране на временно изпълняващ длъжността „Кмет на община";
  7. Докладна записка относно избиране на временно изпълняващ длъжността „Кмет на кметство";
  8. Разни.

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС-МАДАН:.........................
/Р. Чилингиров/