Дневен ред на заседание на ОбС на 14.10.2015 г.

ДО

г-н/жа/ …………………………………………
гр./с./………………………………………………

П О К А Н А

На основание чл. 23, ал. 4 от ЗМСМА свиквам Общински съвет - град Мадан на заседание на 14.10.2015 г. (сряда) от 14:00 часа.

Заседанието ще се проведе в заседателната зала на ОбС (ет.ІV) при следния

Д Н Е В Е Н   Р Е Д

 1. Докладна записка относно приемане на Наредба за изменение на Наредба №1 за осигуряване на обществения ред и безопасността на движение, поддържане на чистотата и защита на имуществото на територията на община Мадан;
 2. Докладна записка относно приемане на нов механизъм за разпределение по критерии и показатели на средствата за субсидиране на обществени пътнически превози по нерентабилни автобусни линии във вътрешноградски и междуселищни транспорт в планински и други райони, между превозвачите извършващи обществен превоз на пътници на територията на Община Мадан;
 3. Докладна записка относно отчет за изпълнение на решенията, приети от Общински съвет – град Мадан за периода м. януари 2015 г. – м. септември 2015 г.;
 4. Докладна записка относно отчет за дейността на Общински съвет – Мадан и неговите комисии за периода от м.03.2015 г. – м.09.2015 г. включително;
 5. Докладна записка относно приемане на решение за изработване на проект за изменение на ПУП-план за регулация и застрояване на имот №000666, местност „Пийвица", землище с. Митовска, община Мадан и УПИ І-667 в кв.14 по ПУП на с. Митовска, съгласно чл.124а, ал.1 от ЗУТ;
 6. Докладна записка относно одобряване на план-схема за обект „Кабелен електропровод 20kV и МТП" в мах.Чиевска на с. Леска, община Мадан, с възложител „ЕВН България Електроразпределение" ЕАД гр. Пловдив, и във връзка с чл.193, ал.6 от ЗУТ;
 7. Докладна записка относно предоставяне на помещение за дейността на служителите от териториална полиция при РУ „Мадан";
 8. Докладна записка относно предоставяне на помещения №1, №9 и №10 за дейността на Агенция по заетостта град София и ТП на НОИ – Смолян, находящи се в град Мадан, ул. „Обединение"№16;
 9. Докладна записка относно избиране на временно изпълняващ длъжността Кмет на Община Мадан;
 10. Докладна записка относно избиране на временно изпълняващ длъжността Кмет на кметство;
 11. Докладна записка относно утвърждаване размера на командировъчните пари на Кмета на община Мадан за месец юли, месец август и месец септември 2015 г.;
 12. Докладна записка относно социално подпомагане на граждани;
 13. Разни

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС-МАДАН:.........................
/Б. Сираков/