Дневен ред на заседание на ОбС на 29.01.2009

На основание чл.23, ал.4 от ЗМСМА Председателят на ОбС–град Мадан свиква общинските съветници на заседание на  29.01.2009 г. (четвъртък) от 14.30 часа.

                 Заседанието ще се проведе в заседателната зала на ОбС/ет.ІV/ при следния  

Д Н Е В Е Н   Р Е Д 

1. Докладна записка относно актуализация на бюджета на община Мадан към 31.12.2008 г.;
2. Докладна записка относно изпълнение на бюджета към 31.12.2008 г.;
3. Докладна записка относно поемане на общински дълг от община Мадан (съобразено с общественото обсъждане, проведено на 17.11.2008 г.;
4. Докладна записка относно приемане на Общинска програма за опазване на околната среда за периода 2009-2012 г.
5. Докладна записка относно допълване на Решение 225/18.12.2008 г.
6 .Докладна записка относно участие на община Мадан, като партнираща организация на община Рудозем в проекто предложение „Подобряване на обслужването за гражданите и бизнеса в общините Рудозем и Мадан”;
7. Докладна записка относно актуализиране и утвърждаване на нови часове и линии от градската и междуселищната транспортна схема и делегиране права на кмета на община Мадан за провеждане на конкурс с предмет обществен превоз на пътници и чл. 21,ал. 1,т. 23 от ЗМСМА;
8. Докладна записка относно приемане на оценка на имот – частна общинска собственост;
9. Докладна записка относно учредяване право на пристрояване на „ОМЕЛИЯ” ЕООД;
10. Докладна записка относно създаване на Комисия за установяване на конфликт на интереси по чл. 25, ал. 2 от Закона за предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси ;
11. Отчет за дейността на Общински съвет – град Мадан
12. Приемане на план за работа на Общински съвет – град Мадан за 2009 година
13. Докладна записка относно монтиране на паметна плоча на мястото на трагичния инцидент от 20.12.2008 г. до МВЕЦ „Средногорци”;
14. Докладна записка относно утвърждаване размера на командировъчните на Кмета на община Мадан за м. октомври, ноември и декември 2008 г.;
15. РАЗНИ