Дневен ред на заседание на ОбС на 27.02.2009

ДО

                        г-н/жа/ ………………………………….

                        гр./с./……………………………………. 

 

На основание чл.23, ал.4 от ЗМСМА свиквам Общински съвет-Мадан на заседание на 27.02.2009 г. (петък) от 14.00 часа.

Заседанието ще се проведе в заседателната зала на ОбС (ет.ІV) при следния 

Д Н Е В Е Н   Р Е Д

1. Докладна записка относно отчет за изпълнението на програмата за ограничаване на структурния дефицит на община Мадан за 2008 г.

2. Докладна записка относно приемане на програма за приватизация за 2009 г.

3. Докладна записка относно приемане на отчет за състоянието на общинската собственост за периода м. октомври 2008 г. до м. януари 2009 г. включително

4. Докладна записка относно приемане на стратегия за управление на общинска собственост на община Мадан

5. Докладна записка относно приемане на годишна програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост за 2009 г.

6. Докладна записка относно осигуряване на средства за проектиране

7. Докладна записка относно придобиване право на собственост върху имоти в землището на с. Шаренска, общ. Мадан във връзка с разширяване на депо за ТБО

8. Докладна записка относно осигуряване на средства за дейността на „ХОСПИС-МАДАН” ЕООД

9, Докладна записка относно осигуряване на средства за закупуване на апаратура за МБАЛ „Проф. Д-р К. Чилов” ЕООД, град Мадан

10. Докладна записка относно приемане на бюджета на община Мадан за 2009 г.

11. Докладна записка относно изпълнение на решенията, приети от Общински съвет – град Мадан за периода м. юни 2008 г. – м. януари 2009 г.

12. Докладна записка относно Решение №183, взето на заседание на Общински съвет – град Мадан проведено на 29.09.2008 г., Протокол №22

13. Докладна записка относно продажба и приемане на оценка на имот – частна общинска собственост

14. Докладна записка относно продажба на 16 жилищни апартамента в с. Върбина – частна общинска собственост

15. Докладна записка относно актуализиране на тарифата за определяне на началния размер на месечния наем за 1 кв. м. при предоставяне под наем на помещения и терени общинска собственост през 2009 г.

16. Докладна записка относно актуализиране на цените на абонаментните карти и услуги в „Спортен комплекс” град Мадан и промяна на времето за безплатно ползване услугите от ученици в комплекса.

17. Докладна записка относно поемане на транспортните разходи на служители от Общинска администрация – Мадан

18. Докладна записка относно актуализиране на списъка на пътуващите учители, имащи право на транспортни разходи

19. Докладни записки относно социално подпомагане на граждани

20. РАЗНИ 

                ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС-МАДАН:………………..

                                                              /Х. Садъков/