Дневен ред на заседание на ОбС на 26.03.2009

ДО

                                          г-н/жа/ ………………………………….

                                          гр./с./…………………………………….

 

На основание чл.23, ал.4 от ЗМСМА свиквам Общински съвет-Мадан на заседание на 26.03.2009 г. (четвъртък) от 14.00 часа.

Заседанието ще се проведе в заседателната зала на ОбС (ет.ІV) при следния

 

Д Н Е В Е Н   Р Е Д

1. Докладна записка относно приемане на отчет за 2008 г. на Програмата за управление на дейностите по отпадъците на община Мадан;

2. Докладна записка относно приемане на Общинска програма за опазване на околната среда за периода 2009-2012 г.;

3. Докладна записка относно актуализация на структурата на Общинска администрация – град Мадан;

4. Докладна записка относно приемане на цена за закупуване на документация за участие в конкурс с предмет обществен превоз на пътници по утвърдена транспортна схема;

5. Докладна записка относно отдаване под наем на част от имот - публична общинска собственост находящ се в Равно нивище, в имот с ПЛ. №12 по кадастрален план на селото за магазин;

6. Докладна записка относно прекратяване на съсобственост чрез продажба на имот – частна общинска собственост;

7. Докладна записка относно прекратяване на съсобственост чрез продажба на имот – частна общинска собственост;

8. Докладна записка относно продажба и приемане на оценка на гаражно петно №4 на ул. «Родопи», град Мадан – частна общинска собственост;

9. Докладна записка относно продажба на имот – частна общинска собственост;

10. Докладна записка относно право на строеж над публична общинска собственост;

11. Докладна записка относно актуализация на Общинския план за развитие на община Мадан за периода 2007-2013 г.;

12. Докладна записка относно кандидатстване на Мюсюлманско настоятелство „Мадан – 25-та” с проект за финансово подпомагане от Програмата за развитие на селските райони;

13. Докладна записка относно кандидатстване на Мюсюлманско настоятелство „Мадан – Център” с проект за финансово подпомагане от Програмата за развитие на селските райони;         

14. Докладна записка относно отпускане на средства за отбелязване на празниците Великден и Рамазан – Байрам;

15. Докладна записка относно определяне на две паркоместа пред сградата на Общинска администрация – град Мадан за ползване от Общински съвет – град Мадан;

16. Докладна записка относно Изменение и допълнение на Правилник за организацията и дейността на ОбС, неговите комисии и взаимодействието му с ОбА

17. Докладни записки относно социално подпомагане на граждани

18. РАЗНИ
 

                               ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС-МАДАН:………………..

                                                                               /Х. Садъков/