Дневен ред на заседание на ОбС на 25.06.2009


На основание чл.23, ал.4 от ЗМСМА свиквам Общински съвет-Мадан на заседание на  25.06.2009 г. (четвъртък) от 15.00 часа.

Заседанието ще се проведе в заседателната зала на ОбС (ет.ІV) при следния 
 

Д Н Е В Е Н   Р Е Д 

 

1. Докладна записка относно приемане на Програма за ограничаване на структурния дефицит в Община Мадан за 2009 година;

2. Докладна записка относно Поемане на общински дълг от Община Мадан

във връзка с реализиране на проект „Техническа помощ за подготовка на инвестиционен проект ”Разширение на регионално депо за ТБО гр.Мадан и изграждане на площадки за предварително третиране на отпадъци в община Мадан,Златоград и Неделино” ;         

3. Информация  за състоянието на материално-техническата база в учебните заведения на   територията на общината и приемане  на проект за   училищна мрежа за учебната  2008/2009 г.;

4. Докладна записка относно Актуализация  на  Годишната програма за управление и разпореждане с имоти - общинска собственост за 2009 г.;

5. Докладна записка относно Продажба  на имот – частна общинска собственост;

6. Докладна записка относно Учредяване на право на пристрояване на Емилия Топчиева;

7. Докладна записка относно Приемане на оценка  на  право на строеж  върху   имот – частна общинска собственост

8. Докладна записка относно Приемане  на оценка на имот - частна общинска собственост;

9. Докладна записка относно Даряване на общински имот – УПИ ІІ – обществено обслужване  с площ 136.5 кв. м. в кв. 32 по Плана на с. Лещак, община Мадан;

10. Докладни записки относно социално подпомагане на граждани;

11. РАЗНИ 
 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС-МАДАН:

                /Х. Садъков /