Дневен ред на заседание на ОбС на 23.07.2009

На основание чл.23, ал.4 от ЗМСМА свиквам Общински съвет-Мадан на заседание на 23.07.2009 г. (четвъртък) от 15.00 часа.

Заседанието ще се проведе в заседателната зала на ОбС (ет.ІV) при следния 
 

Д Н Е В Е Н   Р Е Д 
 

1. Докладна записка относно изпълнение на бюджета на община Мадан към 30.06.2009 г. ;

2. Докладна записка относно актуализация на бюджета на община Мадан към 30.06.2009 г.;

3. Докладна записка относно отчет за транспортното обслужване на населението в община Мадан;

4. Докладна записка относно отпадане на поетата част от стойността на абонаментните карти на пътуващите ученици от 9-12 клас на вътрешноградски и междуселищни линии от общинския бюджет;

5. Докладна записка относно продажба на 16 жилищни апартамента в с. Върбина – частна общинска собственост;

6. Докладна записка относно отчет за дейността на Общински съвет – гр.Мадан и неговите комисии за периода от м. януари 2009 г. до м. юни 2009 г.;

7. Докладна записка относно утвърждаване на размера на командировъчните пари на Кмета на община Мадан за м. април, май и юни 2009 година;

8. РАЗНИ
 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС-МАДАН:………………

                /Х.  Садъков /