Дневен ред на заседание на ОбС на 17.09.2009

На основание чл. 23, ал. 4 от ЗМСМА свиквам Общински съвет-Мадан на заседание на 17.09.2009 г. (четвъртък) от 14.00 часа.

Заседанието ще се проведе в заседателната зала на ОбС (ет.ІV) при следния

Д Н Е В Е Н   Р Е Д 

1. Информация относно готовността на община Мадан да работи при зимни условия и поддържане на пътната и улична мрежа през зимния сезон 2009/2010 г.

2. Докладна  записка относно Информация  за готовността на учебните и детски заведения за учебната 2009 /2010 година и утвърждаване на училищна мрежа.

3. Докладна  записка относно поемане на  общински дълг от Община Мадан (съобразено с общественото обсъждане, проведено на 02.07.2009 г.)

4. Отчет от  МБАЛ “Проф.д-р Константин Чилов”  ЕООД град МАДАН за първото  полугодие на 2009 г.

5. Докладна  записка относно смяна на управителя на „Хоспис – Мадан” ЕООД

6. Докладна  записка относно приемане на  Общинска Програма за закрила  на детето – 2009 година

7. Отчет за  изпълнение на решенията, приети от Общински съвет – град Мадан за периода м.  февруари 2009 г. – м. юли 2009 г.

8. Докладна  записка относно актуализация  на  Годишната програма за управление и разпореждане с имоти - общинска собственост за 2009 г.

9. Докладна записка относно приемане на оценки на имоти – частна общинска собственост - продажби по чл. 35, ал. 3 от ЗОС

10. Докладна  записка относно продажба и приемане на оценка  на имот  на ул. „Студенец”,  кв. Батанци, гр. Мадан

11. Докладна  записка относно продажби и приемане на оценки  на пет броя гаражни петна на ул. „Рила”, гр. Мадан

12. Докладна записка относно приемане на оценка за право на преминаване през общински имот – тротоар и банкет, находящ се в с. Средногорци, за изграждане на обект: „Външно Ел. захранване на жилищна сграда в УПИ І, кв. 47 по плана на с. Средногорци”

13. Докладна  записка относно учредяване право на пристрояване на Александър Кирилов Александров

14. Отдаване  под наем на част от имот  – публична общинска собственост – за фризьорски салон в с. Върбина

15. Докладна записка относно отмяна на т. ІІ  от решение № 371/23.07.2009 г.  на ОбС- гр. Мадан    

16. Докладна  записка относно социално подпомагане  на Виргиния Сергеева Кожухарова

17. Докладна  записка относно социално подпомагане  на Росен Митев Куцев

18. РАЗНИ 
 
 

               ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС-МАДАН:/п/

                                                               /Х. Садъков/