Дневен ред на заседание на ОбС на 17.02.2010

ДО

                                          г-н/жа/ ………………………………….

                                          гр./с./……………………………………. 

 

На основание чл. 23, ал. 4 от ЗМСМА свиквам Общински съвет - град Мадан на заседание на 17.02.2010 г. (сряда) от 14:00 часа.

Заседанието ще се проведе  в заседателната зала на ОбС  (ет.ІV) при следния 

Д Н Е В Е Н   Р Е Д 
 

1. Докладна записка относно програма за приватизация за 2010 год.

2. Докладна записка относно приемане на бюджета на Община Мадан за 2010 година.

3. Докладна записка относно отчет за изпълнение на решения, приети от Общински съвет – град Мадан за периода м. август 2009 г. – м. януари 2010 г.

4. Докладна записка относно приемане на Програма за развитие на читалищната дейност в Община Мадан за 2010 година.

5. Докладна записка относно приемане на общинска програма за управление на дейностите по отпадъците на територията на Община Мадан за периода 2010 – 2015 г.

6. Докладна записка относно промяна на т. 1: условия за  погасяване, начин и срок на усвояване на поет общински дълг съгласно прието Решение №418 от 23.12.2009 г. на Общински съвет – град Мадан.

7. Докладна записка относно приемане на изменение и допълнение към чл. 35, ал. 2 от Наредба №8 за определяне и администрирането на местните данъци на територията на Община Мадан за 2010 г., приета с Решение №59/2008 г., изменение с Решение № 412/25.12.2009 г.

8. Докладна записка относно поемане на транспортни разходи на служители от Общинска администрация – Мадан.

9. РАЗНИ
 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС-МАДАН:……………….

                      /Х. Садъков/