Дневен ред на заседание на ОбС на 25.03.2010

ДО
                                          г-н/жа/ ………………………………….
                                          гр./с./……………………………………. 
 
На основание чл. 23, ал. 4 от ЗМСМА свиквам Общински съвет - град Мадан на заседание на 25.03.2010 г. (четвъртък) от 14:00 часа.
Заседанието ще се проведе  в заседателната зала на ОбС  (ет.ІV) при следния 

 

Д Н Е В Е Н   Р Е Д 


   
1. Докладна записка  относно приемане на отчет  за управление на дейностите  по  отпадъците на Община Мадан  за 2009 г. 

2. Докладна записка относно приемане на Общинска Програма за закрила на детето – 2010 година.

3. Докладна записка относно приемане на Годишна програма – 2010 г. за реализация на План за развитие на община Мадан 2007-2013 г.

4. Становище относно Предложение до Президента на Републиката за опрощаване на дължими публични задължения на Хасан Мехмедов Каменски от град Мадан, ул. „Обединение” №144. 

5. Докладна записка относно приемане на оценка за право на преминаване през полски път с № на поземлен имот № 001984 в землището на с. Боровина, местност „Чуката” – публична общинска собственост за прокарване на подземен кабел 20 кV за външно ел. захранване на Фотоволтаична ел. централа в ПИ № 001695, собственост на Асия Ахмедова Топчиева.

6. Докладна записка относно изменение и допълнение на Наредба №3 за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост.

7. Докладна записка относно актуализация на Годишната програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост за 2010 година.

8. Докладна записка относно актуализиране на Тарифа за определяне на началния размер на месечния наем за 1 кв.м. при предоставяне под наем на помещения и терени общинска собственост през 2010 година.

9. Докладна записка относно приемане на оценка на терени – частна общинска собственост, върху която е реализирано отстъпено право на строеж.

10. Докладна записка относно продажба и приемане на оценка на УПИ ХІ в кв. 89 по ПУП на град Мадан /ул.Хр. Ботев зад бл.12/ - частна общинска собственост.

11. Докладни записки относно социално подпомагане на граждани.

12. РАЗНИ
 
 
 
 
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС-МАДАН:……………….