Дневен ред на заседание на ОбС на 28.04.2010

ДО

                                          г-н/жа/ ………………………………….

                                          гр./с./…………………………………….

 Your browser may not support display of this image.

На основание чл. 23, ал. 4 от ЗМСМА свиквам Общински съвет - град Мадан на заседание на 28.04.2010 г. (сряда) от 14:00 часа.

Заседанието ще се проведе  в заседателната зала на ОбС  (ет.ІV) при следния

Д Н Е В Е Н   Р Е Д 

1.  Докладна записка относно приемане на отчет на Обществения съвет за упражняване на обществен контрол на системата за социално подпомагане.

2. Докладна  записка относно приемане на отчет за дейността на Местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетни и непълнолетни през 2009 година.

3. Справка  относно дейността на Районно  управление на МВР – Мадан  за 2009 г.

4. Информация  относно противопожарната обстановка и дейността на Районно управление „ПБС” – Мадан през 2009 г.

5. Докладна  записка относно предоставяне  на помещение за дейността  на Изпълнителната агенция по  рибарство и аквакултури гр. София  – Териториално звено гр. Смолян.

6. Докладна записка относно членство на община Мадан в БЪЛГАРСКА АСОЦИАЦИЯ ЗА ПЕЩЕРЕН И ЕКО ТУРИЗЪМ.

7. Докладна  записка относно предоставяне  на помещение за дейността  на сдружение „Българска асоциация  за пещерен и еко туризъм.

8. Докладна  записка относно актуализиране структурата на общинска администрация, наименованията на  дейностите и утвърждаване на числеността на персонала и разходите за заплати, на допълнителните и други трудови възнаграждения по Кодекса на труда, по Закона за държавния служител, по друг закон или нормативен  акт за 2010 г. за делегираните от държавата дейности и местните дейности.

 9. Докладна записка относно кандидатстване за финансиране от Фонд «Енергийна Ефективност» по прилагане на енергоспестяващи мерки в ЦДГ «Щурче» - с. Средногорци, община Мадан.

10. Докладна записка относно отдаване под наем на част от терен - публична общинска  собственост.   

11. Докладна записка относно приемане на оценки  на терени – частна общинска  собственост, върху които е реализирано отстъпено право на строеж.

12.  Докладна записка относно изпълнение на договора за приватизация на БКС – Мадан.

13. Докладна записка относно утвърждаване на командировъчни пари на Кмета на община Мадан за м. Януари, февруари и март 2010 година.

14. РАЗНИ 
 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС-МАДАН:……………….

                      /Х. Садъков/