Дневен ред на заседание на ОбС на 28.07.2010

ДО

                                          г-н/жа/ ………………………………….

                                          гр./с./…………………………………….

П О К А Н А

На основание чл. 23, ал. 4 от ЗМСМА свиквам Общински съвет - град Мадан на заседание на 28.07.2010 г. (сряда) от 14:00 часа.

Заседанието ще се проведе  в заседателната зала на ОбС (ет.ІV) при следния

Д Н Е В Е Н   Р Е Д 

1. Докладна записка относно изпълнение на бюджета на Община Мадан към 30.06.2010 г.

2. Докладни записки относно актуализация  на бюджета на Община Мадан  към 30.06.2010 г.

3. Докладни записки относно актуализация  на бюджета на Община Мадан считано от 01.08.2010 г.

4. Докладна записка относно отчет  за транспортното обслужване  на населението в община Мадан. 

5. Докладна записка относно актуализиране структурата на Община Мадан  и утвърждаване на числеността  на персонала.

6. Докладна записка относно предоставяне на помещение за дейността на РУ „Полиция” гр.Мадан.

7. Докладна записка относно предоставяне на помещение за дейността на “Съюз на българските организации за социални дейности, заетост и предприемачество” - гр.Смолян.

8. Докладна записка относно проект „Ремонт на сграда – НЧ „Иван Вазов”, град Мадан, община Мадан”, с който Читалищно настоятелство на Народно читалище „Иван Вазов” – град Мадан, кандидатства за финансово подпомагане Програмата за развитие на селските райони.

9. Докладна записка относно Кандидатстване на община Мадан с проектно предложение: “Община Мадан – европейска, конкурентноспособна и предпочитана туристическа дестинация” по Оперативна програма „Регионално развитие” 2007-2013 г., Приоритетна ос 3. „Устойчиво развитие на туризма”, Операция 3.1: „Подобряване на туристическите атракции и свързаната с тях инфраструктура”, Схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ: BG161PO001/3.1-03/2010 „Подкрепа за развитието на природни, културни и исторически атракции”.

10. Докладна записка относно подновяване на договора за управление на управителя на МБАЛ „Проф. д-р К. Чилов” ЕООД гр. Мадан с д-р Стефан Асенов Хаджиев.

11. Докладна записка относно предложение за промени в правилника за организацията и дейността на Общинския съвет,  неговите комисии и взаимодействието му с Общинската администрация.

12. Докладни записки относно социално подпомагане на граждани.

13. РАЗНИ 
 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС-МАДАН:……………….

                         /Х. Садъков/