Дневен ред на заседание на ОбС на 23.09.2010

ДО

                                                        г-н/жа/ ………………………………….

                                                        гр./с./……………………………………. 

 П О К А Н А

На основание чл. 23, ал. 4 от ЗМСМА свиквам Общински съвет - град Мадан на заседание на 23.09.2010 г. (четвъртък) от 14:00 часа.

Заседанието ще се проведе в заседателната зала на ОбС (ет.ІV) при следния 

Д Н Е В Е Н   Р Е Д 

     1. Докладна записка относно изпълнение на бюджета на Община Мадан към   30.06.2010 г.

     2. Докладна записка относно актуализация на бюджета на Община Мадан към 30.06.2010 г.

     3. Докладна записка относно актуализация на бюджета на Община Мадан считано от 23.07.2010 г.

     4. Информация относно готовността на община Мадан да работи при зимни условия и поддържане на пътната и улична мрежа през зимния сезон 2010/2011 г.

     5. Докладна записка относно отчет за транспортното обслужване на населението в община Мадан.

     6. Докладна записка относно поемане на общински дълг от Община Мадан (съобразено с общественото обсъждане, проведено на 20.08.2010 г.)

     7. Докладна записка относно продажба на дяловете на 30% от дяловете от капитала на „Анри-Автотранс-Мадан” ООД – с. Средногорци, собственост на община Мадан.

     8. Докладна записка относно информация за състоянието на материално - техническата база и готовността на учебните и детски заведения за учебната 2010 /2011 година, и утвърждаване на училищна мрежа.

     9. Докладна записка относно отчет за изпълнение на решенията, приети от Общински съвет – град Мадан за периода  м. февруари  – м. август 2010 г.

     10. Докладна записка относно актуализация на Годишната програма за управление и разпореждане с имоти - общинска собственост за 2010 г.

     11. Докладна записка относно придобиване безвъзмездно право на собственост върху имот- публична държавна собственост на основание чл. 54 от ЗДС от Министерство на отбраната.

     12. Докладна записка относно придобиване безвъзмездно право на собственост на жилищен   апартамент, завещан в полза на община мадан от Здравка Попова.

     13. Докладна записка относно приемане на оценки на терени – частна общинска собственост, върху които е реализирано отстъпено право на строеж.

     14. Докладна записка относно отдаване под наем на сглобяемите постройки за ретранслаторни съоръжения, собственост на Община Мадан за поставяне на съоръжения на мобилните оператори.

     15. Докладна записка относно увеличаване персонала в ЦСРИ „Детелина” град Мадан.

     16. Докладна записка относно Проект „Ремонт, реконструкция и рехабилитация на сграда – НЧ „Братан Шукеров – 1953”, село Върбина, община Мадан, с който Читалищното настоятелство на НЧ „Братан Шукеров – 1953”, село Върбина, кандидатства за финансово подпомагане по Програмата  за развитие на селските райони.

     17. Докладна записка относно утвърждаване размера на командировъчни пари на Кмета на община Мадан за м. април, май, юни, юли и август 2010 година.

     18. Докладни записки относно социално подпомагане на граждани.

     19. РАЗНИ 
 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС-МАДАН:……………….

                                 /Х. Садъков/