Дневен ред на заседание на ОбС на 18.02.2016 г.

ДО

г-н/жа/ …………………………………………
гр./с./………………………………………………

П О К А Н А

На основание чл. 23, ал. 4 от ЗМСМА свиквам Общински съвет - град Мадан за заседание на 18.02.2016 г. (четвъртък) от 14:00 часа.

Заседанието ще се проведе в заседателната зала на ОбС (ет.ІV) при следния


Д Н Е В Е Н   Р Е Д

 1. Приемане на Декларация във връзка с предложения проект на Национална здравна карта на Република България;
 2. Докладна записка относно годишен отчет за изпълнение на „Мандатен план на община Мадан за периода 2012-2015 г." за 2015 г. и Мандатен план на община Мадан за периода 2016-2019 г.
 3. Докладна записка относно приемане на Програма за развитие на читалищната дейност в община Мадан за 2016 г.;
 4. Докладна записка относно приемане на Правилник за устройството и дейността на Общинско предприятие „Спортен комплекс" – град Мадан;
 5. Докладна записка относно приемане на Отчет за дейността на Местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетни и непълнолетни през 2015 г.;
 6. Докладна записка относно участие на Община Мадан във Фонд „Общинска солидарност" – целева дейност към Национално сдружение на общините в Република България;
 7. Докладна записка относно изменение на Годишната програма за управление и разпореждане с имоти-общинска собственост за 2016 г., приета с Решение № 50 от 27.01.2016г., на ОбС – гр. Мадан ;
 8. Докладна записка относно продажба и приемане на оценка на имот № 358, попадащ в УПИ І-358, кв. 20 по ПУП на с. Леска, общ. Мадан;
 9. Докладна записка относно учредяване право на пристрояване на Любомир Минчев Севриев към собствен масивен гараж №7, построен в УПИ ІІІ –обществено обслужване, кв. 6 по частичен регулационен план на с. Леска, общ. Мадан;
 10. Докладна записка относно приемане решение за продажба и цена на терен – частна общинска собственост, находяща се в гр.Мадан, ул. „Перелик" по реда на чл.35, ал.3 от ЗОС;
 11. Докладна записка относно приемане на оценка на части от терени - общинска собственост и одобряване на предварителен договор по чл. 15, ал. 3 и 5 от ЗУТ;
 12. Докладна записка относно предоставяне на бъзвъзмездно управление помещения №1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 и 14 /архив/ находящи се в масивна сграда на ул. „Обединение" №16, гр. Мадан за дейността на Агенция по заетостта град София;
 13. Докладна записка относно изменение на Наредба №9 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Мадан;
 14. Социално подпомагане на граждани;
 15. Разни.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС-МАДАН:/п/
/Хайри Садъков/