Дневен ред на заседание на ОбС на 23.03.2016 г.

ДО

г-н/жа/ …………………………………………
гр./с./………………………………………………

П О К А Н А

На основание чл. 23, ал. 4 от ЗМСМА свиквам Общински съвет - град Мадан за заседание на 23.03.2016 г. (сряда) от 14:00 часа.
Заседанието ще се проведе в заседателната зала на ОбС (ет.ІV) при следния


Д Н Е В Е Н   Р Е Д

 1. Докладна записка относно приемане на Наредба №1 за поддържане и опазване на обществения ред на територията на община Мадан;
 2. Докладна записка относно изменение и допълнение на Наредба №9 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Мадан;
 3. Докладна записка относно приемане на Общинска програма за закрила на детето – 2016 г.;
 4. Докладна записка относно одобряване на Годишен доклад за 2015 година относно наблюдение изпълнението на Общински план за развитие на община Мадан за периода 2014-2020 г. и приемане на Индикативна годишна програма на община Мадан за 2016 г. относно реализация на Общински план за развитие на община Мадан за периода 2014-2020 г. /приет с Решение №522 от 25.06.2014 г. на Общински съвет – град Мадан/;
 5. Докладна записка относно Кандидатстване на МБАЛ „Проф. Д-р К. Чилов" – град Мадан, община Мадан със съвместен проект с община Висалтия, Република Гърция с проектно предложение: „Достъп до висококачествени здравни услуги в трансграничния регион на България - Гърция" (Access to High-Quality Health Services in the Bulgaria-Greece Cross-Border Region) по Приоритетна ос 4 "Трансграничен регион с висока степен на социално приобщаване", Инвестиционен приоритет 9/a/ „Инвестиране в здравна и социална инфраструктура, която допринася за националното, регионалното и местното развитие, понижаване на неравнопоставеността по отношение на здравния статус, насърчаване на социалното приобщаване чрез подобряване на достъпа до обществени, културни и развлекателни услуги и преминаването от служби на институционално равнище към служби на местно равнище", Специфична цел 1 „Подобряване на достъпа до качествени здравни услуги в трансграничния регион" на Програмата за трансгранично сътрудничество ИНТЕРРЕГ V-A Гърция – България 2014 – 2020 г.;
 6. Докладна записка относно Кандидатстване на Община Мадан в партньорство с община Хортиати, Република Гърция със съвместно проектно предложение „Устойчива екологично-културна валоризация на минни и кариерни обекти в трансграничния регион" /Sustainable Eco-Cultural Valorization of Mines and Quarries Sites in the Cross-Border Area/ по Приоритетна ос 2 „Устойчив и приспособим към климата трансграничен регион", Инвестиционен приоритет 6c „Съхраняване, опазване, популяризиране и развитие на природно и културното наследство", Специфична цел „Да валолизира културно и природно наследство в трансграничния регион" на Програмата за трансгранично сътрудничество ИНТЕРРЕГ V-A Гърция-България 2014-2020 г.;
 7. Докладна записка относно приемане на промени в учредителния акт на МБАЛ „Проф. д-р Константин Чилов" ЕООД, гр.Мадан;
 8. Докладна записка относно отчет за дейността на Общински съвет – Мадан и неговите комисии за периода от м.10.2015 г. до м.02.2016 г.;
 9. Докладна записка относно отчет за изпълнение на решенията, приети от Общински съвет – град Мадан за периода м. октомври 2015 г. – м. февруари 2016 г.;
 10. Докладна записка относно започване на процедури за включване на пътищата:
  ➢ местен път - с. Боровина – граница с община Смолян - с. Катраница.
  ➢ гр. Мадан - с. Буково ( през хижа Рай).
  ➢ главен път III 867 разклон – с. Печинско.
  ➢ с. Миле – с. Касапско – граница с община Баните – с. Дрянка.
  в Решение № 236/13.04.2007г. на Mинистерски съвет, с което е утвърден списъка на общинските пътища в Република България;
 11. Докладна записка относно Допълнение на Годишната програма за управление и разпореждане с имоти-общинска собственост за 2016 г., приета с Решение № 50 от 27.01.2016г., изменена и допълнена с Решение № 70/18.02.2016 г.на ОбС – гр. Мадан;
 12. Докладна записка относно продажба и приемане на оценка на ведомствен апартамент № 3, находящ се на ул. „Акация" № 26, с. Върбина, общ. Мадан на наемателя - Павел Жоров Бодуков;
 13. Докладна записка относно продажба и приемане на оценка на ведомствен апартамент № 2, находящ се на ул. „Акация" № 26, с. Върбина, общ. Мадан на наемателя - Надка Методиева Кисьова;
 14. Докладна записка относно продажба и приемане на оценка на ведомствен апартамент № 12, находящ се на ул. „Акация" № 26, с. Върбина, общ. Мадан на наемателя – Лиляна Красимирова Кьосева;
 15. Докладна записка относно продажба и приемане на оценка на ведомствен апартамент № 11, находящ се на ул. „Акация" № 26, с. Върбина, общ. Мадан на наемателя – Апостол Милков Волевски;
 16. Докладна записка относно продажба и приемане на оценка на терен – частна общинска собственост, находящ се в гр. Мадан, ул. „Родопи" - №28, ведно с построената в него бракувана сграда, във вид на строителни материали;
 17. Докладна записка относно продажба и приемане на оценка на УПИ І -174, кв. 7 по ПУП на, с. Равнил, община Мадан;
 18. Докладна записка относно продажба и намаляване на пазарна оценка на вещи – частна общинска собственост, демонтирани от МБАЛ „Проф. д-р Константин Чилов", гр. Мадан;
 19. Докладна записка относно дарение на вещи – частна общинска собственост на „Мюсюлманско изповедание" гр. София за нуждите на местното мюсюлманско настоятелство, с. Чурка;
 20. Докладна записка относно дарение на имот – частна общинска собственост на „Мюсюлманско изповедание" гр. София, за нуждите на трите местни мюсюлмански настоятелства: Мюсюлманско настоятелство "гр. Мадан - Център", Мюсюлманско настоятелство "гр. Мадан - Малка река" и Мюсюлманско настоятелство "гр. Мадан - 25-та";
 21. Докладна записка относно изготвяне на проект за ПУП – план за регулация и застрояване за ПИ 10 по ЧКП на с. Средногорци;
 22. Докладна записка относно предоставяне под наем на части от недвижими имоти – частна общинска собственост – Ретранслатори и части от метални съоръжения представляващи мачти находящи се в с. Бориново, с. Леска, с. Крушев дол, с. Боровина и с. Крайна, общ. Мадан;
 23. Докладна записка относно определяне на критериите за отпускане на еднократна социална помощ;
 24.  Докладни записки относно социални подпомагания на граждани;
 25. РАЗНИ.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС-МАДАН:/п/
/Хайри Садъков/