Дневен ред на заседание на ОбС на 20.04.2016 г.

ДО

г-н/жа/ …………………………………………
гр./с./………………………………………………

П О К А Н А

На основание чл. 23, ал. 4 от ЗМСМА свиквам Общински съвет - град Мадан за заседание на 20.04.2016 г. (сряда) от 14:00 часа.
Заседанието ще се проведе в заседателната зала на ОбС (ет.ІV) при следния


Д Н Е В Е Н   Р Е Д

 1. Справка относно дейността на Районно управление – град Мадан за 2015 г.;
 2. Информация относно противопожарната обстановка и дейността на Районна служба ПБЗН – Мадан за 2015 г.
 3. Отчет за дейността и финансов отчет на МБАЛ „Проф. д-р К. Чилов" ЕООД – град Мадан за 2015 г.;
 4. Отчет за дейността и финансов отчет на „Хоспис-Мадан" ЕООД – град Мадан за 2015 г.;
 5. Докладна записка относно информация за изпълнение на дейностите от Общинска програма за закрила на детето 2015 година в община Мадан;
 6. Докладна записка относно приемане на годишен план за развитие на социалните услуги в община Мадан за 2017 г.
 7. Докладна записка относно доклад-отчет за осъществените читалищни дейности през 2015 г. в община Мадан;
 8. Докладна записка относно план за действие при терористична дейност на територията на община Мадан;
 9. Докладна записка относно приемане на Програма за опазване на околната среда за периода 2015-2020 г. с Приложение №1 – „Програма за управление на отпадъците на община Мадан" и Приложение №2 – раздел „Лечебни растения";
 10. Докладна записка относно Издаване на Запис на заповед, обезпечаваща второ авансово плащане по Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ с Рег. № BG04-02-03-034-016 от 18.08.2015 г., в полза на Министерство на енергетиката – Програмен оператор по Програма BG04 „Енергийна ефективност и възобновяема енергия" (Програма BG04), Процедура BG04-02-03 „Повишаване на енергийната ефективност и използване на възобновяема енергия в общински и държавни сгради и локални отоплителни системи", Мярка 1: „Мерки за енергийна ефективност", финансирана от Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2009 – 2014 (ФМ на ЕИП).
 11. Докладна записка относно Издаване на Запис на заповед, обезпечаваща второ авансово плащане по Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ с Рег. № BG04-02-03-035-015 от 18.08.2015 г., в полза на Министерство на енергетиката – Програмен оператор по Програма BG04 „Енергийна ефективност и възобновяема енергия" (Програма BG04), Процедура BG04-02-03 „Повишаване на енергийната ефективност и използване на възобновяема енергия в общински и държавни сгради и локални отоплителни системи", Мярка 2: „Мерки за използване на енергия от възобновяеми източници", финансирана от Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2009 – 2014 (ФМ на ЕИП).
 12. Докладна записка относно вземане на решение за участие на община Мадан, като съучредител в сдружение под наименование „Местна инициативна група „Кичика" – Мадан – Рудозем" – юридическо лице с нестопанска цел за осъществяване на общественополезна дейност, което да бъде регистрирано по реда на Закона за юридическите лица с нестопанска цел и Наредба № 22 от 14.12.2015 г. за прилагане на подмярка 19.2 „Прилагане на операции в рамките на стратегии за Водено от общностите местно развитие" на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие" от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г., издадена от министъра на земеделието и храните /обн., ДВ, бр. 100 от 18.12.2015 г., в сила от 18.12.2015 г./, в изпълнение на Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № РД 50 – 152/07.12.2015г. по Подмярка 19.1. „Помощ за подготвителни дейности" на Мярка 19. „Водено от общностите местно развитие" (ВОМР), който се осъществява с финансовата подкрепа на Програма за развитие на селските райони 2014-2020 г. (ПРСР), съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР)
 13. Докладна записка относно допълване списъка на имотите – Публична общинска собственост;
 14. Докладна записка относно допълване на годишната програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост за 2016 г., приета с решение №50/27.01.2016 г., изменена и допълнена с Решение №70/18.02.2016 г. и Решение №93/23.03.2016 г.
 15. Докладна записка относно придобиване на имот, чрез покупко-продажба, находящ се в село Средногорци, махала Ломе, община Мадан;
 16. Докладна записка относно дарение на имот – частна общинска собственост, на Църква „Свети Георги" – Мадан;
 17. Докладна записка относно дарение на вещи – частна общинска собственост на Районно управление – Мадан при Областна дирекция на МВР – Смолян;
 18. Докладна записка относно отдаване под наем на част от терен публична общинска собственост находящ се в гр.Мадан, кв.32, УПИ ІІ по плана на гр.Мадан;
 19. Докладна записка относно отдаване под наем на част от терен публична общинска собственост находящ се в гр.Мадан, кв.32, УПИ ІІ по плана на гр.Мадан;
 20. Докладна записка относно актуализиране на общинска транспортна схема и делегиране на права на Кмета на Община Мадан, във връзка с провеждане на процедура по ЗОП, с предмет: „Извършване на обществен превоз на пътници по автобусни линии от утвърдена общинска транспортна схема";
 21. Докладни записки относно социално подпомагане на граждани;
 22. РАЗНИ
  - Запознаване на Общински съвет със Заповед №АП-03-14-111/06.04.2016 г. издадена от Областния управител на област Смолян за връщане за ново обсъждане на Решение №102/23.03.2016 г. на Общински съвет – Мадан.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС-МАДАН:/п/
/Хайри Садъков/