Дневен ред на заседание на ОбС на 27.09.2016

ДО

г-н/жа/ …………………………………………
гр./с./………………………………………………

П О К А Н А

На основание чл. 23, ал. 4 от ЗМСМА свиквам Общински съвет - град Мадан на заседание на 27.09.2015 г. (вторник) от 17:00 часа.
Заседанието ще се проведе в залата № 401 на ОбС-Мадан при следния


Д Н Е В Е Н   Р Е Д

  1. Докладна записка относно допълване Решение № 183/24.08.2016 г. на Общински съвет – Мадан;
  2. Разни.


ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС-МАДАН:/п/

/Хайри Садъков/