Дневен ред на заседание на ОбС на 30.09.2016

ДО

г-н/жа/ …………………………………………
гр./с./………………………………………………

П О К А Н А

На основание чл.23, ал.4, от ЗМСМА свиквам Общински съвет-Мадан на извънредно заседание на 30.09.2016 г. (петък) от 10:00 часа.
Заседанието ще се проведе в залата №401 на ОбС-Мадан при следния


Д Н Е В Е Н   Р Е Д

  1. Докладна записка относно одобряване на проект за ПУП-парцеларен план за обект „Вътрешна водопроводна мрежа с.Върбина – втори етап” –с.Върбина, община Мадан, с възложител Община Мадан
  2. Разни.


ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС-МАДАН:/п/

/Хайри Садъков/