Дневен ред на заседание на ОбС на 26.10.2016

ДО

г-н/жа/ …………………………………………
гр./с./………………………………………………

П О К А Н А

На основание чл. 23, ал. 4 от ЗМСМА свиквам Общински съвет - град Мадан за заседание на 26.10.2016 г. (сряда) от 14:00 часа.
Заседанието ще се проведе в заседателната зала на ОбС (ет.ІV) при следния


Д Н Е В Е Н   Р Е Д

  1. Докладна записка относно изменение и допълнение Тарифа за определяне началния размер на месечния наем за 1 кв.м. с включено ДДС при предоставяне на общински помещения, места и терени.
  2. Докладна записка относно изменение и допълнение на Наредба № 7 за условията и реда за съставяне на тригодишна бюджетна прогноза за местни дейности и за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на Община Мадан.
  3. Докладна записка относно приемане на Наредба №8 за определяне размера на местните данъци на територията на община Мадан.
  4. Докладна записка относно приемане на нова Наредба №9 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Мадан.
  5. Докладна записка относно приемане на Наредба № 13 по чл. 55 и чл. 56, ал. 2 от ЗУТ за преместваемите обекти, за рекламните, информационните и декоративно-монументалните елементи и за рекламната дейност на територията на Община Мадан, Област Смолян.
  6. Докладна записка относно приемане на Наредба за условията и реда за записване, отписване и преместване на децата в предучилищна възраст в общинските детски градини на територията на Община Мадан.
  7. Докладна записка относно отпускане на персонална пенсия по чл. 92 от Кодекса за социално осигуряване.
  8. Докладни записки относно социално подпомагане на граждани.
  9. Разни.


ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС-МАДАН:/п/

/Хайри Садъков/