Дневен ред на заседание на ОбС на 23.11.2016

ДО

г-н/жа/ …………………………………………
гр./с./………………………………………………

П О К А Н А

На основание чл. 23, ал. 4 от ЗМСМА свиквам Общински съвет - град Мадан за заседание на 23.11.2016 г. (сряда) от 14:00 часа.
Заседанието ще се проведе в заседателната зала на ОбС (ет.ІV) при следния


Д Н Е В Е Н   Р Е Д

 1. Докладна записка относно актуализация на бюджета на община Мадан към 31.10.2016;
 2. Докладна записка относно Упълномощаване на Кмета на Община Мадан за издаване на Запис на заповед в полза на Агенция за социално подпомагане – Управляващ орган по Оперативна програма за храни и /или основно материално подпомагане от фонда за европейско подпомагане на най-нуждаещите се лица, като обезпечение, гарантиращо пълния размер на авансовото плащане по проект BG05FMOP001-3.002-0146 „Предоставяне на топъл обяд в община Мадан", финансиран по процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по операция тип 3 BG05FMOP001-3.002 „Осигуряване на топъл обяд - 2016" по Оперативна програма за храни и /или основно материално подпомагане.
 3. Докладна записка относно приемане на краткосрочна програма за енергийна ефективност, насърчаване използването на възобновяеми енергийни източници и биогорива в община Мадан за периода 2017-2020 г.;
 4. Докладна записка относно приемане на анализ за потребностите от подкрепа за личностно развитие на деца и ученици в община Мадан
 5. Докладна записка относно проектно предложение с наименование „Подобряване качеството на живот на хора с увреждания и техните семейства на територията на община Мадан" по процедура за подбор на проекти BG05M9OP001-2.005 „АКТИВНО ВКЛЮЧВАНЕ" - Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси 2014 – 2020".
 6. Докладна записка относно допълнение на Годишната програма за управление и разпореждане с имоти-общинска собственост за 2016 г., приета с Решение № 50 от 27.01.2016г., изменена и допълнена с Решение № 70/18.02.2016 г., Решение № 93/ 23.03.2016г., Решение № 127/20.04.2016 г., Решение № 168/20.07.2016 г. и Решение № 186/24.08.2016 г. на ОбС – гр. Мадан;
 7. Докладна записка относно продажба и приемане на оценка на САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА СКЛАДОВО ПОМЕЩЕНИЕ в жил. блок № 26 на ул. "Република", гр. Мадан;
 8. Докладна записка относно приемане решение за продажба и цена на терен – частна общинска собственост, находящ се в гр.Мадан, ул. „П. Хилендарски" № 37 по реда на чл.35, ал.3 от ЗОС;
 9. Докладна записка одобряване на Подробен устройствен план /ПУП/ – парцеларен план за елементите на техническата инфраструктура за обект:„Реконструкция и рехабилитация на система от довеждащи водопроводи от група извори в местността „Хвойновица" до съществуваща помпена станция, напорен водопровод от помпена станция до съществуващ водоем в село Букова поляна", Община Мадан, с възложител Община Мадан, като част от КПИИ;
 10. Докладна записка относно одобряване на проект за ПУП-парцеларен план за обект „Външен водопровод за водоснабдяване на с.Чурка и с.Ловци ", община Мадан, с възложител Община Мадан;
 11. Докладна записка относно Одобряване на Подробен устройствен план /ПУП/ – парцеларен план за елементите на техническата инфраструктура за обект „Реконструкция и рехабилитация на система от довеждащи водопроводи от група извори в м. „Полене", землище на с.Върбина, община Мадан до съществуващ водоем в мах. „Камберовска"", Община Мадан, с възложител Община Мадан.
 12. Докладна записка относно одобряване на задание за проектиране и допускане изработването на Подробен устройствен план /ПУП/ – ПРЗ за ПИ 001090, м.„Киселицата", с.Бориново, с Възложител: Мехмед Мехмедов Ахмедов;
 13. Докладна записка относно Одобряване на задание за проектиране и допускане изработването на Подробен устройствен план/ПУП/ – ПРЗ за ПИ66052, м."Нивище", с.Средногорци, с Възложител: Николай Георгиев Драгнев;
 14. Докладна записка относно утвърждаване размера на командировъчните пари на Кмета на община Мадан за месец юли, месец август и месец септември 2016 г.
 15. Докладна записка относно социално подпомагане на граждани.
 16. Разни.


ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС-МАДАН:/п/

/Хайри Садъков/