Дневен ред на заседание на ОбС на 21.12.2016

ДО

г-н/жа/ …………………………………………
гр./с./………………………………………………

П О К А Н А

На основание чл. 23, ал. 4 от ЗМСМА свиквам Общински съвет - град Мадан за заседание на 21.12.2016 г. (сряда) от 14:00 часа.
Заседанието ще се проведе в заседателната зала на ОбС (ет.ІV) при следния


Д Н Е В Е Н   Р Е Д

 1. Справка относно състоянието на криминогенната обстановка в община Мадан през третото тримесечие на 2016 г.;
 2. Докладна записка относно актуализация на бюджета на община Мадан към 30.11.2016 г.;
 3. Докладна записка относно определяне годишния размер на план-сметката за издръжка на дейностите по сметосъбиране и сметоизвозване; обезвреждане на битовите отпадъци в депа или други съоръжения; чистота на териториите за обществено ползване  за 2017 г.;
 4. Докладна записка относно увеличение на месечното възнаграждение на Управителя на „Хоспис – Мадан” ЕООД;
 5. Докладна записка относно приемане на изменение и допълнение на Наредба №9 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Мадан;
 6. Докладна записка относно приемане на  Регионална програма за управление на отпадъците  на общините Мадан, Златоград и Неделино” 2016 – 2020 г.;
 7. Докладна записка относно кандидатстване на Община Мадан с проектно предложение по Процедура за подбор на проекти BG05M9OP001- 2.006 „РАЗВИТИЕ НА СОЦИАЛНОТО ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО” по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 г.;
 8. Докладна записка относно Допълнение  на Годишната програма за управление и  разпореждане с   имоти-общинска собственост за 2016 г., приета с Решение № 50 от  27.01.2016г., изменена и допълнена с Решение № 70/18.02.2016 г., Решение № 93/23.03.2016г., Решение № 127/20.04.2016 г., Решение № 168/20.07.2016 г., Решение № 186/24.08.2016 г.  и Решение № 251/23.11.2016 г. на ОбС – гр. Мадан;  
 9. Докладна записка относно учредяване безвъзмездно право на управление на СУ „Отец Паисий”, гр. Мадан върху недвижим  имот публична общинска собственост и отдаване под наем за образователни и социални дейности на обособени части от същия имот;
 10. Докладна записка относно учредяване безвъзмездно право на управление на ОУ „Н.Й.Вапцаров”, гр. Мадан върху недвижим  имот публична общинска собственост и отдаване под наем за образователни и социални дейности на обособени части от същия имот;
 11. Докладна записка относно учредяване безвъзмездно право на управление на СУ „Св.св.Кирил и Методий”, с.Върбина, общ. Мадан върху недвижим  имот публична общинска собственост и отдаване под наем за образователни и социални дейности на част от същия имот, представляващ - ученически стол;
 12. Докладна записка относно отдаване под наем на помещение №1 за пощенска станция, находящо се в с.Букова поляна, общ. Мадан;
 13. Докладна записка относно приемане на план за работа на Общински съвет –Мадан за 2017 година;
 14. Докладна записка относно преразглеждане на Решение №244/26.10.2016 г., Протокол №18 на Общински съвет- Мадан;
 15. Докладни записки относно социално подпомагане на граждани;
 16. Разни.


ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС-МАДАН:/п/

/Хайри Садъков/