Дневен ред на заседание на ОбС на 25.01.2017

ДО

г-н/жа/ …………………………………………
гр./с./………………………………………………

П О К А Н А

На основание чл. 23, ал. 4 от ЗМСМА свиквам Общински съвет - град Мадан за заседание на 25.01.2017 г. (сряда) от 14:00 часа.
Заседанието ще се проведе в заседателната зала на ОбС (ет.ІV) при следния


Д Н Е В Е Н   Р Е Д

 1. Докладна записка относно приемане на бюджета на Община Мадан за 2017 година /проведено публично обсъждане на 22.12.2016 г./;
 2. Докладна записка относно отчет за състоянието на общинската собственост към 31.12.2016 г.;
 3. Докладна записка относно приемане на годишна програма за управление и разпореждане с имоти общинска собственост за 2017 г.;
 4. Докладна записка относно предварително съгласие за изработването на Подробен устройствен план /ПУП/ – Парцеларен план за обект „Път II-86 „Асеновград-Чепеларе-Смолян-Рудозем" от км.125+727,46 до км.129+660-оптимизация на трасе и отводнителни мероприятия в землището на с.Средногорци, община Мадан, област Смолян с възложител: Агенция „Пътна Инфраструктура";
 5. Докладна записка относно отдаване под наем на части от Ретранслатор с . Митовска, общ. Мадан;
 6. Докладна записка относно кандидатстване по проект „Красива България" през 2017 г., Мярка 01 „Подобряване на обществената среда в населените места" с проектно-предложение за финансиране на „обект: Общинска администрация, град Мадан - ремонт и реконструкция на покрив;
 7. Докладна записка относно приемане на Общински план за младежта в община Мадан за 2017 година;
 8. Докладна записка относно приемане изменение на Наредба 12 за регистрация, стопанисване и контрол на кучетата на територията на община Мадан;
 9. Докладна записка относно отчет за дейността на Общински съвет - Мадан и неговите комисии през периода м. септември 2016 – м. декември 2016 г.;
 10. Докладна записка относно отчет за изпълнение на решенията, приети от Общински съвет – Мадан за периода м. септември 2016 г. – м. декември 2016 г.;
 11. Докладна записка относно преразглеждане и ново обсъждане на Решения №№271, 272 и 273/21.12.2016 г., в частта им на т. III, т. IV и т. V, приети от Общински съвет – Мадан.
 12. Докладна записка относно утвърждаване размера на командировъчните пари на Кмета на община Мадан за месец октомври, месец ноември и месец декември 2016 г.
 13. Докладна записка относно социално подпомагане на граждани;
 14. Разни.


ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС-МАДАН:/п/

/Хайри Садъков/