Дневен ред на заседание на ОбС на 22.02.2017

ДО

г-н/жа/ …………………………………………
гр./с./………………………………………………

П О К А Н А

На основание чл. 23, ал. 4 от ЗМСМА свиквам Общински съвет - град Мадан за заседание на 22.02.2017 г. (сряда) от 14:00 часа.
Заседанието ще се проведе в заседателната зала на ОбС (ет.ІV) при следния


Д Н Е В Е Н   Р Е Д

  1. Докладна записка относно приемане на програма за развитие на читалищната дейност в община Мадан за 2017 година.
  2. Докладна записка относно приемане на отчет за дейността на Местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетни и непълнолетни през 2016 година.
  3. Докладна записка относно открита процедура по учредяване и членство в Организация за управление на Туристически район „Родопи";
  4. Докладна записка относно приемане изменение на Наредба №3 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинска собственост;
  5. Докладна записка относно кандидатстване на Община Мадан с проектнoпредложениe по приоритетна ос 2 на Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г." (ОПОС 2014-2020 г.), процедура № BG16M1 OP 002-2.002 „Комбинирана процедура за проектиране и изграждане на компостиращи инсталации и на инсталации за предварително третиране на битови отпадъци";
  6. Докладна записка относно одобряване на задание за проектиране и допускане изработването на Подробен устройствен план /ПУП/ – ПРЗ за ПИ 000360, местност „Терзицкото" в землището на с.Равнища, с Възложител: Община Мадан.
  7. Докладна записка относно одобряване на задание за проектиране и допускане изработването на Подробен устройствен план /ПУП/ – ПРЗ за част от ПИ 002352, местност „Пожара" в землището на с.Вехтино, с Възложител: Община Мадан;
  8. Докладна записка относно одобряване на задание за проектиране и допускане изработването на Подробен устройствен план /ПУП/ – парцеларен план за обект „МВЕЦ Воденицата" в местност „Лъка", землище с.Средногорци, община Мадан, с Възложител: МФ Къмпани"ЕООД гр.Мадан;
  9. Докладни записки относно социално подпомагане на граждани;
  10. 1Разни


ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС-МАДАН:/п/

/Хайри Садъков/