Дневен ред на заседание на ОбС на 22.03.2017

ДО

г-н/жа/ …………………………………………
гр./с./………………………………………………

П О К А Н А

На основание чл. 23, ал. 4 от ЗМСМА свиквам Общински съвет - град Мадан за заседание на 22.03.2017 г. (сряда) от 14:00 часа.
Заседанието ще се проведе в заседателната зала на ОбС (ет.ІV) при следния


Д Н Е В Е Н   Р Е Д

 1. Докладна записка относно прекратяване на процедура за финансово оздравяване;
 2. Докладна записка относно актуализация на поименния списък на капиталовите разходи към 28.02.2017 г.;
 3. Докладна записка относно приемане на Общинска програма за закрила на детето- 2017 година;
 4. Докладна записка относно одобряване на Годишен доклад за наблюдение на изпълнението през 2016 г. на Общинския план за развитие на община Мадан (2014-2020) и приемане на Индикативна годишна програма за 2017г., относно реализация на Общински план за развитие на община Мадан (2014-2020);
 5. Докладна записка относно приемане на изменение на Наредба №19 за условията и реда за записване, отписване и преместване на децата в предучилищна възраст в общинските детски градини на територията на община Мадан;
 6. Докладна записка относно одобряване на план-схема за обект „Външно електрозахранване на „Автобаза (ГТП и АГУ) и стаи за настаняване” в кв.46, УПИ II – за автобаза, по ПУП на с. Средногорци, община Мадан с възложител „ЕВН България Електроразпределение” ЕАД гр. Пловдив, и във връзка с чл.193, ал.6 от ЗУТ;
 7. Докладна записка относно предложение за из работване на ПУП – план за регулация и застрояване за УПИ VI и УПИ XIII в кв.43, с. Средногорци, община Мадан;
 8. Докладна записка относно одобряване на задание за проектиране и допускане изработването на Подробен устройствен план /ПУП/ - ПРЗ за ПИ с индификатор 46045.1.214 местност „Нивище” в град Мадан, с възложител: Рахимя Рамаданова Айренска;
 9. Докладна записка относно отдаване под наем на част от терен публична общинска собственост находящ се в гр.Мадан, кв.32, УПИ ІІ по плана на гр.Мадан;
 10. Докладна записка относно отдаване под наем на част от терен публична общинска собственост находящ се в гр.Мадан, кв.32, УПИ ІІ по плана на гр.Мадан;
 11. Докладни записки относно социално подпомагане на граждани;
 12. Разни.


ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС-МАДАН:/п/

/Хайри Садъков/