Дневен ред на заседание на ОбС на 19.04.2017

ДО

г-н/жа/ …………………………………………
гр./с./………………………………………………

П О К А Н А

На основание чл. 23, ал. 4 от ЗМСМА свиквам Общински съвет - град Мадан за заседание на 19.04.2017 г. (сряда) от 14:00 часа.
Заседанието ще се проведе в заседателната зала на ОбС (ет.ІV) при следния


Д Н Е В Е Н   Р Е Д

 1. Избор на Председател на Общински съвет – Мадан;
 2. Справка относно дейността на Районно управление – град Мадан за 2016 година;
 3. Информация относно противопожарната обстановка и дейност на Районна служба ПБЗН – Мадан през 2016;
 4. Докладна записка относно Информация за изпълнение на дейностите от Общинската програма за закрила на детето 2016 година в Община Мадан
 5. Докладна записка относно Доклад-отчет за осъществените читалищни дейности през 2016 г. в община Мадан;
 6. Докладна записка относно Отчет за дейността на Обществения съвет за упражняване на обществен контрол при осъществяване на дейностите в областта на социалните помощи и социалните услуги в Община Мадан през 2016 година;
 7. Докладна записка относно Актуализиране на състава на Обществения съвет за упражняване на обществен контрол при осъществяване на дейностите в областта на социалните помощи и социалните услуги в Община Мадан;
 8. Докладна записка относно Приемане на Годишен план за развитие на социалните услуги в Община Мадан за 2018 година;
 9. Докладна записка относно Приемане на изменение и допълнение на Наредба №9 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Мадан;
 10. Докладна записка относно Упълномощаване на Кмета на Община Мадан за издаване на Запис на заповед в полза на Министерство на труда и социалната политика – Управляващ орган по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“за периода 2014-2020 г. по процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05FM9OP001-2.005 „Активно включване“, като обезпечение, гарантиращо пълния размер на авансовото плащане по Административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05М9OP001-2.005-0134-С01/30.03.2017г. за реализация на проект BG05М9OP001-2.005-0134 „Подобряване на качеството на живот на хора с увреждания и техните семейства на територията на община Мадан“, финансиран от Европейски социален фонд на Европейския съюз чрез Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ за периода 2014-2020 г.по процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05FM9OP001-2.005 „Активно включване“;
 11. Докладна записка относно допълнение на Годишната програма за управление и разпореждане с имоти-общинска собственост за 2017 г., приета с Решение № 285 от 25.01.2016г. на ОбС-Мадан;
 12. Докладна записка относно Продажба и приемане на оценка на УПИ ІІ-600 в кв. 59 по ПУП на с. Средногорци, общ. Мадан;
 13. 13.Докладна записка относно Приемане на оценка на имот - общинска собственост и одобряване   на предварителен договор по чл. 15, ал. 3 и 5 от Зут;
 14. Докладна записка относно Предоставяне на помещения №113, №114, №115, №116, №117, №218 и 220 за дейността на Агенция за социално подпомагане - гр.София, находящи се в гр.Мадан, ул.”Обединение” №14;
 15. Докладна записка относно Учредяване безвъзмездно право на ползване, на „Съюз на инвалидите в България“ – гр.Мадан, върху общински имот – частна общинска собственост;
 16. Докладна записка относно Отдаване под наем на части от Ретранслатор с. Митовска, общ. Мадан;
 17. Докладна записка относно Отдаване под наем на части от Ретранслатор с. Бориново, общ. Мадан;
 18. Докладна записка относно Социално подпомагане на граждани

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС-МАДАН:.........................
/Ф. Чукаров/