Дневен ред на заседание на ОбС на 23.04.2020 г.

ДО

г-н/жа/ …………………………………………
гр./с./………………………………………………

П О К А Н А

На основание чл. 23, ал. 4 от ЗМСМА свиквам Общински съвет - град Мадан на заседание на 23.04.2020 г. (четвъртък) от 16:00 часа. часа.
Заседанието ще се проведе в заседателната зала 401 на ОбС (ет.ІV) при следния


Д Н Е В Е Н Р Е Д

 1. Справка относно дейността на Районно управление – Мадан за 2019 г.
 2. Информация относно противопожарното състояние на обектите собственост на община Мадан и противопожарната обстановка и дейността на РС „ПБЗН” през 2019 г.
 3. Докладна записка относно информация за изпълнението на дейностите от Общинската програма за закрила на детето 2019 година в община Мадан;
 4. Докладна записка относно приемане на Общинска програма за закрила на детето - 2020 година;
 5. Докладна записка относно отчет за 2019 г. на Програма за управление на отпадъците на Община Мадан за периода 2015- 2020 г.;
 6. Докладна записка относно отчет за дейността на Обществения съвет за упражняване на обществен контрол при осъществяване на дейностите в областта на социалните помощи и социалните услуги в община Мадан през 2019 година;
 7. Докладна записка относно актуализация на поименния списък за капиталови разходи към 31.03.2020 г.;
 8. Докладна записка относно предложение за отпускане на финансови средства, в полза на доктор Христо Красимиров Уручев;
 9. Докладна записка относно допълване списъка на имотите - публична общинска собственост;
 10. Докладна записка относно придобиване по реда на чл.54 от ЗДС, на масивни сгради с идн.№ 46045.501.232.1 и с идн.№46045.501.232.2, построени в имот с идн.№ 46045.501.232 за УПИ VІІ за ХЕИ в кв. 83 по ЗРП на гр. Мадан, ул. „Перелик”;
 11. Докладна записка относно утвърждаване на оценка на имот - общинска собственост;
 12. Докладна записка относно бракуване на три броя МПС собственост на община Мадан;
 13. Докладна записка относно изменение на Тарифа за определяне на началния размер на месечния наем за 1 кв.м. с включен ДДС, при предоставяне на общински помещения, места и терени към НАРЕДБА № 3, за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинската собственост;
 14. Докладна записка относно отдаване под наем на част от терен - частна общинска собственост, находящ се в гр. Мадан, ул. ”Перелик” №1, І-ва зона по плана на гр. Мадан.
 15. Докладна записка относно освобождаване от заплащане наемни вноски на наемателите на имоти - общинска собственост за периода на извънредното положение в страната във връзка с разпространението на COVID-19;
 16. Докладна записка относно одобряване на проект за Подробен устройствен план – Устройствена план-схема за Външно ел.захранване на обект „Сграда със смесени функции” в УПИ VI, кв.32, ПИ 46045.501.303, гр.Мадан, община Мадан, във връзка с чл.193, ал.6 от ЗУТ, с възложител „Електроразпределение Юг“ЕАД;
 17. Докладна записка относно одобряване на проект за ПУП-ПРЗ за ПИ с идентификатор 68451.63.3 и ПИ 68451.60.10, местност „Голямо равнище”, землище с.Средногорци и придружаващите го Устройствена план-схема за обект: „Външно ел.захранване на „Пресевна за инертни материали” в ПИ 68451.63.3, в землището на с.Средногорци” и Устройствена план-схема за обект: „Изграждане на В и К за обект „Трошачно-миячно и сортировъчна инсталация” в „Пресевна за инертни материали” в ПИ 68451.63.3, в землището на с.Средногорци”, с възложител: „КАБАДАЛИЕВ ТРАНС“ЕООД с.Ловци.
 18. Докладна записка относно определяне на критериите за отпускане на еднократна социална помощ;
 19. Докладни записки относно социално подпомагане на граждани;
 20. РАЗНИ

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС-МАДАН:/п/
/Б. Базеников/