Дневен ред на заседание на ОбС на 29.09.2020 г.

ДО

г-н/жа/ …………………………………………
гр./с./………………………………………………

П О К А Н А

На основание чл. 23, ал. 4 от ЗМСМА свиквам Общински съвет - град Мадан на заседание на 29.05.2020 г. (петък) от 16:00 часа. часа.
Заседанието ще се проведе в заседателната зала 401 на ОбС (ет.ІV) при следния


Д Н Е В Е Н Р Е Д

  1. Докладна записка относно отчет за дейността финансовия отчет и баланс на МБАЛ „Проф. д-р К. Чилов” ЕООД град Мадан за 2019 г.;
  2. Докладна записка относно отчет за дейността и финансов отчет на „Хоспис-Мадан” ЕООД – град Мадан за 2019 г. ;
  3. Докладна записка относно актуализация на поименния списък за капиталови разходи към 30.04.2020 г.;
  4. Докладна записка относно промяна в структурата и числеността на персонала в делегираната от държавата дейност „Общинска администрация”;
  5. Докладна записка относно издаване на запис на заповед от Община Мадан в полза на ДФ „Земеделие”, обезпечаващ авансово плащане по Административен договор №BG06RDNP001-7.002-0008-C01/02.05.2019 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони /ПРСР/за периода 2014-2020 г., Процедура чрез подбор на проектни предложения по Подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ на Мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ № BG06RDNP001-7.002 – УЧИЛИЩЕ „Реконструкция, ремонт, оборудване и/или обзавеждане на общинска образователна инфраструктура с местно значение в селските райони, която включва основно или средно училище, финансирано чрез бюджета на общината или професионална гимназия по § 10 от Преходните и заключителните разпоредби на Закона за предучилищното и училищното образование“ за реализация на проект №BG06RDNP001-7.002-0008 “Реконструкция, ремонт, оборудване и обзавеждане на СУ „Отец Паисий“ - гр. Мадан”, сключен между Община Мадан и ДФ „Земеделие“;
  6. Докладна записка относно издаване на запис на заповед от община Мадан в полза на ДФ „Земеделие”, обезпечаващ плащане на Данък върху добавената стойност (ДДС) към авансово плащане по Административен договор №BG06RDNP001-7.002-0008-C01/02.05.2019 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони /ПРСР/за периода 2014-2020 г., Процедура чрез подбор на проектни предложения по Подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ на Мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ № BG06RDNP001-7.002 – УЧИЛИЩЕ „Реконструкция, ремонт, оборудване и/или обзавеждане на общинска образователна инфраструктура с местно значение в селските райони, която включва основно или средно училище, финансирано чрез бюджета на общината или професионална гимназия по § 10 от Преходните и заключителните разпоредби на Закона за предучилищното и училищното образование“ за реализация на проект №BG06RDNP001-7.002-0008 “Реконструкция, ремонт, оборудване и обзавеждане на СУ „Отец Паисий“ - гр. Мадан”, сключен между Община Мадан и ДФ „Земеделие“;
  7. Докладна записка относно въвеждане на система за разделно събиране на отпадъци от опаковки на територията на Община Мадан; Докладна записка относно приемане на анализ на потребностите от подкрепа за личностно развитие на децата и учениците в община Мадан;
  8. Докладна записка относно утвърждаване размера на командировъчни пари на Кмета на община Мадан за месец януари, месец февруари и месец март 2020 г.;
  9. Докладна записка относно социално подпомагане;
  10. Изказвания, питания, становища и предложения на граждани/Разни.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС-МАДАН:/п/
/Б. Базеников/