Дневен ред на заседание на ОбС на 26.06.2020 г.

ДО

г-н/жа/ …………………………………………
гр./с./………………………………………………

П О К А Н А

На основание чл. 23, ал. 4 от ЗМСМА свиквам Общински съвет - град Мадан на заседание на 26.06.2020 г. (петък) от 16:00 часа. часа.
Заседанието ще се проведе в заседателната зала 401 на ОбС (ет.ІV) при следния


Д Н Е В Е Н   Р Е Д

  1. Полагане на клетва и подписване на клетвен лист от новоизбран общински съветник;
  2. Докладна записка относно промяна в състава на постоянната комисия по икономическо развитие и регионална политика, приватизация, след приватизационен контрол и концесии;
  3. Докладна записка относно допълнение на Годишната програма за управление и   разпореждане с   имоти- общинска собственост за 2020 г.
  4. Докладна записка относно учредяване правона пристрояване за изграждане на пристройка към собствен апартамент №3 в бл. 14, ул. „Перелик”, гр. Мадан на Данчо Стефанов Димов;
  5. Докладна записка относно отдаване под наем на част от терен публична общинска собственост находящ се в гр.Мадан, кв.32, УПИ ІІ по плана на гр.Мадан;
  6. Докладна записка относно предложение за изменение на ПУП-план за регулация и застрояване за УПИ XI-за жилищно застрояване в кв.84 и улична регулация по ПУП на гр. Мадан, ул. „Аврамовска”, ПИ 46045.502.274 и ПИ 46045.502.556/второстепенна улица/ по КК на гр. Мадан, с възложител: Руфат Адемов Халилов;
  7. Докладна записка относно определяне на местоположението на местата на парко места срещу заплащане на територията на община Мадан;
  8. Докладна записка относно отчет за транспортното обслужване на населението в община Мадан;
  9. Докладна записка относно социално подпомагане на граждани;
  10. Изказвания, питания, становища и предложения на граждани/Разни.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС-МАДАН:/п/
/Б. Базеников/