Дневен ред на заседание на ОбС на 24.07.2020 г.

ДО

г-н/жа/ …………………………………………
гр./с./………………………………………………

П О К А Н А

На основание чл. 23, ал. 4 от ЗМСМА свиквам Общински съвет - град Мадан на заседание на 24.07.2020 г. (петък) от 16:00 часа. часа.
Заседанието ще се проведе в заседателната зала 401 на ОбС (ет.ІV) при следния


Д Н Е В Е Н   Р Е Д

 1. Докладна записка относно актуализация на бюджета на община Мадан към 30.06.2020 г.;
 2. Докладна записка относно отчет на бюджета на община Мадан към 30.06.2020 г.;
 3. Докладна записка относно приемане изменение на Наредба №12 за регистрация, стопанисване и контрол на кучетата на територията на община Мадан;
 4. Докладна записка относно допълване списъка на имотите - публична общинска собственост;
 5. Докладна записка относно промяна в състава на Местната комисията по чл. 8, ал.2 от Закона за уреждане на жилищните въпроси на граждани с многогодишни жилищно спестовни влогове;
 6. Докладна записка относно Доклад-отчет за осъществените читалищни дейности през 2019 г. в община Мадан;
 7. Докладна записка относно отчет за изпълнение на решенията, приети от Общински съвет –Мадан за периода 01.10.2019 г.– 30.06.2020 г.;
 8. Докладна записка относно отчет за дейността на Общински съвет – Мадан и неговите комисии за периода 01.10.2019 г. до 30.06.2020 г.;
 9. Докладна записка относно утвърждаване размера на командировъчни пари на Кмета на община Мадан за месец април, месец май и месец юни 2020 г.;
 10. Докладна записка относно социално подпомагане на граждани;
 11. Изказвания, питания, становища и предложения на граждани//Разни.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС-МАДАН:/п/
/Б. Базеников/