Дневен ред на заседание на ОбС на 28.08.2020 г.

ДО

г-н/жа/ …………………………………………
гр./с./………………………………………………

П О К А Н А

На основание чл. 23, ал. 4 от ЗМСМА свиквам Общински съвет - град Мадан на заседание на 28.08.2020 г. (петък) от 16:00 часа. часа.
Заседанието ще се проведе в заседателната зала 401 на ОбС (ет.ІV) при следния


Д Н Е В Е Н   Р Е Д

 1. Докладна записка относно отчет за дейността на Многопрофилна болница за активно лечение “Проф.д-р Константин Чилов” ЕООД град Мадан за първото полугодие на 2020 г.;
 2. Докладна записка относно отчет на бюджета на Община Мадан към 31.12.2019 г.;
 3. Докладна записка относно одобряване на Окончателен проект за ОУП на Община Мадан, включващ землищата на Арпаджик, Борика, Бориново, Боровина, Букова поляна, Буково, Вехтино, Високите, Вранинци, Върба, Върбина, Въргов дол, Габрина, Галище, Дирало, Долие, Касапско, Кориите, Крайна, Крушев дол, Купен, Леска, Лещак, Ливаде, Ловци, Мадан, Миле, Митовска, Мъглища, Петров дол, Печинска, Планинци, Равнил, Равнища, Равно нивище, Рустан, Средногорци, Стайчин дол, Студена, Тънкото, Уручевци, Цирка, Чурка, Шаренска , изработен по реда на Раздел ІІІ от ЗУТ и Наредба №8 /14 юни 2001 г. за обема и съдържанието на устройствените схеми и планове.
 4. Докладна записка относно допълнение на Годишната програма за управление и   разпореждане с   имоти- общинска собственост за 2020 г.;
 5. Докладна записка относно придобиване на имот №06937.1.1136, чрез покупко-продажба, находящ се в местност „Падала“, село Букова поляна, общ. Мадан;
 6. Докладна записка относно отдаване под наем, част от имот частна общинска собственост, находящ се в гр. Мадан, ул.”Обединение”, №16;
 7. Докладна записка относно Отдаване под наем, помещение №1, находящо се в гр. Мадан, ул.”Обединение”, №16, ет.ІV;
 8. Докладна записка относно отдаване под наем, помещение за организиране на ученическо столово хранене, находящо се в сградата на СУ „Св.св. „Кирил и Методий“ с. Върбина, общ. Мадан;
 9. Докладна записка относно информация за готовността на учебните и детските заведения за учебната 2020/2021 година и утвърждаване на училищна мрежа;
 10. Докладна записка относно приемане на изменение и допълнение на Наредба №3 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинската собственост.
 11. Докладна записка относно приемане на изменение и допълнение на Наредба №8 за определяне размера на местните данъци на територията на община Мадан;
 12. Докладна записка относно промяна на представител от Общински съвет - Мадан за участие в състава на Работната група за наблюдение изпълнението на ОБЩИНСКИ ПЛАН ЗА РАЗВИТИЕ НА ОБЩИНА МАДАН ЗА ПЕРИОДА 2014-2020 г.
 13. Докладна записка относно социално подпомагане на граждани;
 14. Изказвания, питания, становища и предложения на граждани/Разни

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС-МАДАН:/п/
/Б. Базеников/