Дневен ред на заседание на ОбС на 25.09.2020 г.

ДО

г-н/жа/ …………………………………………
гр./с./………………………………………………

П О К А Н А

На основание чл. 23, ал. 4 от ЗМСМА свиквам Общински съвет - град Мадан на заседание на 25.09.2020 г. (петък) от 16:00 часа. часа.
Заседанието ще се проведе в заседателната зала 401 на ОбС (ет.ІV) при следния


Д Н Е В Е Н   Р Е Д

 1. Докладна записка относно отчет на бюджета на Община Мадан към 31.12.2019 г. /съгласно публично обсъждане на 26.08.2020г./;
 2. Докладна записка относно отмяна на Наредба №9 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Мадан и приемане на нова Наредба №9 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Мадан;
 3. Докладна записка относно предложение за изменение на ПУП за УПИ II – за пожарна, ПИ 46045.501.1039, ПИ 46045.501.1038, ПИ 6045.501.119, кв.87, гр.Мадан, община Мадан, с възложител: Рифат Мехмедеминов Чападжиев;
 4. Докладна записка относно допълнение на Годишната програма за управление и разпореждане с   имоти- общинска собственост за 2020 г.
 5. Докладна записка относно приемане решение за продажба и цена на терен – частна общинска собственост, находящ се в гр.Мадан, ул. „Перелик”№ 24 по реда на чл.35, ал.3 от ЗОС;
 6. Докладна записка относно учредяване правона надстрояване за изграждане на надстройка за офис над собствен масивен гараж с иден. № 46045.501.385.4 на ул. „Обединение”, гр.Мадан на Николай Карамфилов Пашов;
 7. Докладна записка относно продажба на вакуумна мотометачна машина Burcher CityCat 2020, собственост на община Мадан;
 8. Докладна записка относно отдаване под наем на 5,00 кв.м. част от имот частна общинска собственост, находящ се на ул.”Перелик”№1, гр.Мадан;
 9. Докладна записка относно отдаванепод наем помещения находящи се в гр. Мадан, ул. ”Родопи”, № 35, ет. І;
 10. Докладна записка относно отдаване под наем, помещение за продажба на закуски, пакетирани захарни изделия, безалкохолни напитки и книжарски стоки, находящо се в сградата на ОУ „Н.Й.Вапцаров” гр. Мадан.
 11. Докладна записка относно удължаване на услугата „Патронажна грижа“ като услуга от общ икономически интерес (УОИИ) по процедура „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания“ по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“, в съответствие с Решение на Европейската комисията от 20 декември 2011 г., относно прилагането на чл. 106, параграф 2 от Договора за функционирането на Европейския съюз за държавната помощ под формата на компенсация за обществена услуга.
 12. Докладни записки относно социално подпомагане на граждани;
 13. Изказвания, питания, становища и предложения на граждани/Разни.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС-МАДАН:/п/
/Б. Базеников/