Дневен ред на заседание на ОбС на 30.10.2020 г.

ДО

г-н/жа/ …………………………………………
гр./с./………………………………………………

П О К А Н А

На основание чл. 23, ал. 4 от ЗМСМА свиквам Общински съвет - град Мадан на заседание на 30.10.2020 г. (петък) от 16:00 часа. часа.
Заседанието ще се проведе в заседателната зала 401 на ОбС (ет.ІV) при следния

Д Н Е В Е Н   Р Е Д

 1. Докладна записка относно актуализация на поименния списък  на длъжностите и лицата, които имат право на транспортни разходи към 31.10.2020 г.;
 2. Докладна записка относно допълнение на Годишната  програма за управление и разпореждане с   имоти – общинска собственост за 2020 г.;
 3. Докладна записка относно учредяване право на пристрояване за изграждане на пристройка към собствена жилищна сграда в с. Лещак, общ. Мадан на Алия Салихова Хусевска;
 4. Докладна записка относно промяна на граници на  поземлен имот и одобряване на предварителен договор  по чл. 15, ал. 3 и 5  от ЗУТ с Руфат Адемов Халилов;
 5. Докладна записка относно отдаване под наем на имот - частна общинска собственост, находящ се в гр. Мадан, ул."Перелик", №9  за здравни нужди;
 6. Докладна записка относно предложение за изработване на проект за ПУП-план за улична регулация в строителните граници на с.Печинска, община Мадан, с възложител: Община Мадан;
 7. Докладна записка относно предложение за изменение на ПУП за част от нереализирана улична регулация между О.Т.380 и О.Т.381 в гр.Мадан, с възложител: Община Мадан;
 8. Докладна записка относно одобряване на проект за Подробен устройствен план – Устройствена план-схема за обект: „Външни В и К-връзки на жилищна сграда" в УПИ III-1076,1077-за жилищно строителство , кв.1 по ПУП на гр.Мадан, община Мадан, във връзка с чл.193, ал.6 от ЗУТ, с възложител Веиз Алиев Борназов;
 9. Докладна записка относно одобряване на проект за Подробен устройствен план – Устройствена план-схема за обект: „Външно ел.захранване на жилищна сграда" в УПИ III-1076,1077-за жилищно строителство , кв.1 по ПУП на гр.Мадан, община Мадан, във връзка с чл.193, ал.6 от ЗУТ, с възложител Веиз Алиев Борназов;
 10. Докладна записка относно одобряване на проект за Подробен устройствен план – Устройствена план-схема за обект: „Външно ел.захранване на жилищна сграда" в УПИ IX, кв.19 по ПУП в с.Средногорци, община Мадан, във връзка с чл.193, ал.6 от ЗУТ, с възложител „Електроразпределение Юг"ЕАД;
 11. Докладна записка относно подготовката и готовността на община Мадан за работа при зимни условия  и поддържане на пътната  и  улична мрежа  през  2020 – 2021 година;
 12. Докладна записка относно утвърждаване размера на командировъчни пари  на Кмета на община Мадан за месец юли, месец август и месец септември  2020 г.
 13. Докладни записки относно социално подпомагане на граждани;
 14. Изказвания, питания, становища и предложения на граждани/Разни.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС - МАДАН:

/Б. Базеников/