Дневен ред на заседание на ОбС на 27.11.2020 г.

ДО

г-н/жа/ …………………………………………
гр./с./………………………………………………

П О К А Н А

На основание чл. 23, ал. 4 от ЗМСМА свиквам Общински съвет - град Мадан на заседание на 30.10.2020 г. (петък) от 16:00 часа. часа.
Заседанието ще се проведе в заседателната зала 401 на ОбС (ет.ІV) при следния

Д Н Е В Е Н   Р Е Д

 1. Докладна записка относно актуализация на поименния списък за капиталови разходи към 30.11.2020 г.;
 2. Докладна записка относно допълнение на Годишната програма за управление и разпореждане с   имоти - общинска собственост за 2020 г.;
 3. Докладна записка относно промяна на граници на поземлен имот и одобряване на предварителен договор по чл. 15, ал. 3 и 5 от Зут с Рифат Мехмедеминов Чападжиев;
 4. Докладна записка относно предложение за изменение на ПУП за УПИ X, УПИ XI и УПИ IX-озеленяване в кв.37, ПИ 46045.501.337, ПИ 46045.501.338 и ПИ 46045.501.339 и улична регулация в гр.Мадан;
 5. Докладна записка относно предложение за частично изменение на ПУП на улична регулация от о.т.76 до о.т.106, между кв.7 и кв.8 и изменение на дворищната регулация на УПИ IХ-озеленяване, УПИ Х-4 и УПИ ХI-21 в кв.7, с.Средногорци, община Мадан, с възложители: наследниците на Хубен Хубенов Сираков /Хасан Хасанов Юсенагов/;
 6. Докладна записка относно приемане на изменение на Наредба №1 за поддържане и опазване на обществения ред на територията на община Мадан.
 7. Докладна записка относно поправка на очевидна фактическа грешка в решение №144 от 25.09.2020г. Общински съвет – Мадан;
 8. Докладна записка относно провеждане на извънредно заседание на Общото събрание на Асоциация по В и К на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация” ЕООД - гр.Смолян;
 9. Докладна записка относно кандидатстване с проектно предложение пред фонд "Социална закрила" - второстепенен разпоредител с бюджетни кредити към Министъра на труда и социалната политика за реализиране на дейностите по предоставяне на „Топъл обяд“.
 10. Докладна записка относно социално подпомагане на граждани;
 11. Изказвания, питания, становища и предложения на граждани/Разни.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС - МАДАН:

/Б. Базеников/