Дневен ред на заседание на ОбС на 29.12.2020 г.

ДО

г-н/жа/ …………………………………………
гр./с./………………………………………………

П О К А Н А

На основание чл. 23, ал. 4 от ЗМСМА свиквам Общински съвет - град Мадан на заседание на 29.12.2020 г. (вторник) от 16:00 часа.
Заседанието ще се проведе в заседателната зала 401 на ОбС (ет.ІV) при следния

Д Н Е В Е Н   Р Е Д

  1. Докладна записка относно одобряване на план-сметката за разходите по събирането, извозването и обезвреждането в депа или други съоръжения на битови отпадъци, както и за поддържането на чистотата на територии за обществено ползване и определяне на годишния размер на такса битови отпадъци на територията на община Мадан за 2021г. и определяне на годишния размер на такса битови отпадъци на територията на община Мадан за 2021 г.;
  2. Докладна записка относно приемане на изменение и допълнение на Наредба №8за определяне размера на местните данъци на територията на община Мадан;
  3. Докладна записка относно проект за изменение и допълнение Наредба №9 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Мадан;
  4. Докладна записка относно закриване на общинско социално предприятие „Озеленяване и благоустройство” – Мадан;
  5. Докладна записка относно предоставяне под наем на недвижими имоти – частна общинска собственост – ретранслатори и части от метални съоръжения, представляващи мачти находящи се в с. Бориново, с. Митовска и с. Боровина, община Мадан, област Смолян;
  6. Докладна записка относно отдаване под наем на част от имот публична общинска собственост, предоставен за безвъзмездно право на управление на СУ „Отец Паисий”, гр. Мадан;
  7. Докладна записка относно приемане на план за работа на Общински съвет – Мадан за 2021 г.;
  8. Докладни записки относно социално подпомагане на граждани;
  9. Изказвания, питания, становища и предложения на граждани/Разни

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС - МАДАН:

/Б. Базеников/