Дневен ред на заседание на ОбС на 22.01.2021 г.

ДО

г-н/жа/ …………………………………………
гр./с./………………………………………………

П О К А Н А

На основание чл. 23, ал. 4 от ЗМСМА свиквам Общински съвет - град Мадан на заседание на 22.01.2021 г. (петък) от 16:00 часа.
Заседанието ще се проведе в заседателната зала 401 на ОбС (ет.ІV) при следния

Д Н Е В Е Н   Р Е Д

 1. Докладна записка относно приемане  на  отчет  за  състоянието на общинската   собственост от 01.01.2020 г. до 31.12.2020 г. по чл.66а от ЗОС;
 2. Докладна записка относно приемане на Годишна програма за управление и разпореждане с имоти общинска собственост за 2021 г.;
 3. Докладна записка относно допълване списъка на имотите - публична общинска собственост;
 4. Докладна записка относно учредяване безвъзмездно право на ползване, върху общински имот – частна общинска собственост, на Областна дирекция на МВР - гр.Смолян за нуждите на РУ „Полиция“ гр.Мадан;
 5. Докладна записка относно отдаване под наем на част от имот - частна общинска собственост, находящ се в гр.Мадан, ул.”Перелик” №9,  за здравни нужди;
 6. Докладна записка относно отдаване под наем на част от имот - частна общинска собственост, находящ се в гр.Мадан, ул.”Перелик” №9,  за здравни нужди;
 7. Докладна записка относно приемане на „Общинска програма за енергийна ефективност /ОПЕЕ/ за периода 2021 г. - 2030 г.”, на основание чл.12, ал.2 от Закон за енергийната ефективност;
 8. Докладна записка относно приемане на Общински план за младежта в община Мадан за 2021 година;
 9. Докладна записка относно създаване на нова социална услуга „Асистентска подкрепа“, държавно – делегирана дейност;
 10. Докладна записка относно приемане на Правилник за реда и начина за отпускане на еднократна финансова помощ на лица и семейства от община Мадан;
 11. Докладна записка относно изменение и допълнение на Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – Мадан, неговите комисии и взаимодействието му с Общинска администрация;
 12. Докладна записка относно отчет за дейността на Общински съвет – Мадан и неговите комисии за второто полугодие на 2020 г.
 13. Докладна записка относно утвърждаване размера на командировъчните пари на Кмета на община Мадан за месец октомври, месец ноември и месец декември 2020 г.;
 14. Докладна записка относно социално подпомагане на граждани;
 15. Изказвания, питания, становища и предложения на граждани/Разни.


ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС - МАДАН:

/Б. Базеников/