Дневен ред на заседание на ОбС на 05.03.2021 г.

ДО

г-н/жа/ …………………………………………
гр./с./………………………………………………

П О К А Н А

На основание чл. 23, ал. 4 от ЗМСМА свиквам Общински съвет - град Мадан на заседание на 05.03.2021 г. (петък) от 15:30 часа.
Заседанието ще се проведе в заседателната зала 401 на ОбС (ет.ІV) при следния

Д Н Е В Е Н   Р Е Д

  1. Докладна записка относно сключване на тристранно споразумение с Министъра на земеделието, храните и горите (УО на ПРСР) и Министъра на финансите, за намаляване с 80 на сто от главницата на неразплатеното задължение за наложената финансова корекция по изпълнения проект №21/321/01155 „Изграждане на спортен комплекс – Многофункционална зала в гр. Мадан, изграждане на спортни площадки и фитнес на открито в населените места на община Мадан“, реализиран по Договор за отпускане на финансова помощ с рег. № 21/321/01155 от 23.11.2012г. по Мярка 321 „Основни услуги за населението и икономиката в селските райони” от Програмата за развитие на селските райони за предходния програмен период (2007-2013г.), при условията на чл. 82, ал. 3 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2021г.;

  2. Докладна записка относно искане до Управляващия орган на Оперативна програма „Околна среда 2014-2020г. (УО на ОПОС) за предоставяне на временен безлихвен заем за финансови корекции наложени в процеса на изпълнение на  проект № BG16M10P002-2.002-0015 „Проектиране и изграждане на компостираща инсталация и на инсталация за предварително третиране на битови отпадъци на територията на РДБО Мадан, за общините Мадан, Златоград и Неделино“, изпълняван съвместно от община Мадан – водещ бенефициент и бенефициентите партньори – общините Златоград и Неделино в рамките на сключения договор за безвъзмездна финансова помощ №Д-34-27 от 20.11.2017г., по № BG16M1OP002-2.002 „Комбинирана процедура за проектиране и изграждане на компостиращи инсталации и на инсталации за предварително третиране на битови отпадъци“  от  приоритетна ос 2 „Отпадъци” на Оперативна програма „Околна среда 2014-2020г.“, съфинансирана от Европейския съюз, чрез Европейския фонд за регионално развитие и от Държавния бюджет на Република България;

  3. Докладна записка относно сключване на тристранно споразумение с УО на ОПОС и Министъра на финансите за намаляване с 80 на сто от главниците на задълженията по наложените финансови корекции при изпълнението на  проект № BG16M10P002-2.002-0015 „Проектиране и изграждане на компостираща инсталация и на инсталация за предварително третиране на битови отпадъци на територията на РДБО Мадан, за общините Мадан, Златоград и Неделино“, изпълняван съвместно от община Мадан – водещ бенефициент и бенефициентите партньори – общините Златоград и Неделино в рамките на сключения договор за безвъзмездна финансова помощ №Д-34-27 от 20.11.2017г., по № BG16M1OP002-2.002  „Комбинирана процедура за проектиране и изграждане на компостиращи инсталации и на инсталации за предварително третиране на битови отпадъци“  от  приоритетна ос 2 „Отпадъци” на Оперативна програма „Околна среда 2014-2020г.“, съфинансирана от Европейския съюз, чрез Европейския фонд за регионално развитие и  от Държавния бюджет на Република България.


ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС - МАДАН:

/Б. Базеников/