Дневен ред на заседание на ОбС на 11.03.2021 г.

ДО

г-н/жа/ …………………………………………
гр./с./………………………………………………

П О К А Н А

На основание чл. 23, ал. 4 от ЗМСМА свиквам Общински съвет - град Мадан на заседание на 11.03.2021 г. (четвъртък) от 14:00 часа.
Заседанието ще се проведе в заседателната зала 401 на ОбС (ет.ІV) при следния

Д Н Е В Е Н   Р Е Д

  1. Докладна записка относно сключване на тристранно споразумение, при условията на чл. 82, ал. 3 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2021г. за намаляване с 80 на сто от главницата на неразплатено задължение по наложена финансова корекция в рамките на проект №21/321/01155 „Изграждане на спортен комплекс – Многофункционална зала в гр. Мадан, изграждане на спортни площадки и фитнес на открито в населените места на община Мадан", реализиран по Договор за отпускане на финансова помощ с рег. № 21/321/01155 от 23.11.2012г. по Мярка 321 „Основни услуги за населението и икономиката в селските райони" от Програмата за развитие на селските райони за предходния програмен период (2007-2013г.).


ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС - МАДАН:

/Б. Базеников/