Дневен ред на извънредно заседание на ОбС на 19.03.2021 г.

ДО

г-н/жа/ …………………………………………
гр./с./………………………………………………

П О К А Н А

На основание чл. 23, ал. 4 от ЗМСМА свиквам Общински съвет - град Мадан на извънредно заседание 19.03.2021 г. (петък) от 15:30 часа.
Заседанието ще се проведе в заседателната зала 401 на ОбС (ет.ІV) при следния

Д Н Е В Е Н   Р Е Д

  1. Докладна записка относно отмяна на Решение №221 от 26.02.2021г. на Общински съвет - Мадан.

  2. Докладна записка относно Отдаване под наем на имот публична общинска собственост, представляващ Централен парк, попадащ в УПИ ХХХVIII – за озеленяване, кв. 30 по ПУП на гр.Мадан


ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС - МАДАН:

/Б. Базеников/